Drop Down Menu

CENTAR ZA TEHNIČKU DIJAGNOSTIKU

Centar za tehničku dijagnostiku je organizaciona jedinica Fakulteta zaštite na radu, koji u svom radu koristi pečat, memorandum i tekući račun Fakulteta sa pozivom na broj Centra. Organizacionu strukturu Centra čine radnici Fakulteta zaštite na radu u Nišu i to osnivači centra i pristupni članovi koji na osnovu pisane izjave prihvataju da rade u Centru pod uslovima koje Centar propiše. Centrom rukovodi rukovodilac Centra, koga na predlog većine članova Centra imenuje dekan Fakulteta. Rukovodilac Centra u organizaciji i realizaciji delatnosti Centra sarađuje sa dekanom Fakulteta, rukovodiocem kolegijuma Centra, rukovodiocima laboratorija i Sekretarijatom Fakulteta.

 

Osnivači Centra su:

1. dr Dragan Cvetković, dipl. inž.znr.
2. dr Momir Praščević, dipl. inž.el.
3. dr Darko Mihajlov, dipl. inž. maš.

 

Pristupni članovi:

1. dr Dejan Vasović, dipl. inž. zžs.
 

Centar obavlja i sprovodi:

  • Naučna istraživanja - osnovna primenjena i razvojna

  • Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodno-tehničkim naukama

  • Inženjerske aktivnosti i pruža tehničke savete

  • Tehničko ispitivanje i analiza

  • Izrada studija, elaborata, projekata, revizija i ekspertiza

  • Definisanje postupaka tehničke dijagnostike u održavanju mašinskih sistema

  • Povezivanje sa relevantnim organizacionim jedinicama na Fakultetu kao i sa organizacijama van Fakulteta iz zemlje i inostranstva sa dužim i uspešnim iskustvom.

  • Organizovanje naučnih skupova, predavanja, kurseva, seminara i radionica za inovaciju znanja i stručno obrazovanje i usavršavanje u oblasti radne i životne sredine.

DOKUMENTACIJA CENTRA ZA TEHNIČKU DIJAGNOSTIKU