Drop Down Menu

KATEDRA ZA ENERGETSKE PROCESE I ZAŠTITU

 

Veće katedre čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu na Fakultetu, koji obavljaju obrazovno-naučni rad iz nastavnih predmeta koji čine katedru. Veće katedre u okviru svoje nadležnosti:

 • predlaže nastavni program nastavanih predmeta katdre,

 • daje mišljenje o programu naučnih istraživanja i o naučnim radovima u kojima učestvuju nastavnici i saradnici katedre,

 • predlaže angažovanje nastavnika i saradnika za školsku godinu iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže članove komisija za pisanje izveštaja za izbor nastavnika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor nastavanika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže osnovnu i dopunsku literaturu za pripremanje ispita iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra uspeh studenata,

 • obavlja poslove utvrđene Statutom Fakulteta.

UŽE NAUČNE OBLASTI:

 • ENERGETSKI PROCESI I ZAŠTITA

PREDSEDNIK KATEDRE:

 • dr Dejan Krstić, vanr. prof.
   

NASTAVNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. dr Dušica Pešić, red. prof.
2. dr Miomir Raos, red. prof.
3. dr Dejan Krstić, vanr. prof.

4. dr Darko Zigar, docent
5. dr Milan Protić, docent
6. dr Jelena Malenović-Nikolić, docent
7. dr Lidija Milošević, docent

8. dr Vladimir Stanković, docent

 

E-mail katedre: 

EnergProcesi@znrfak.ni.ac.rs

 

SARADNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. Ana Vukadinović, asistent

2. Milena Jovanović, asistent