Drop Down Menu

КАТЕДРА ЗА ЕНЕРГЕТСКЕ ПРОЦЕСЕ И ЗАШТИТУ

 

Катедра је организациона јединица Факултета у функцији образовног и научноистраживачког рада за једну или више сродних ужих научних области. Распоред наставних предмета по катедрама и ужим научним областима одређује Наставно-научно веће Факултета. Катедра обавља своје активности преко већа катедре.

 

Веће катедре:

 • предлаже студијски програм наставних предмета,

 • разматра начин организовања предавања, вежби, колоквијума, испита и других облика рада са студентима за наставне предмете катедре,

 • припрема предлог плана научно-истраживачког рада катедре,

 • разматра рад наставника и сарадника,

 • разматра и предлаже продужење радног односа наставника који су испунили услове за пензију,

 • предлаже набавку опреме за потребе наставе и научно-истраживачког рада,

 • даје иницијативу за покретање поступка за избор наставника, односно сарадника,

 • даје мишљење које се научне области студија кандидата сматрају одговарајућим приликом расписивања конкурса за избор у звање сарадника,

 • предлаже чланове комисије за припрему извештаја за избор наставника и сарадника,

 • разматра извештај комисије о пријављеним кандидатима за избор наставника и сарадника из наставних предмета катедре,

 • разматра и предлаже декану продужење радног односа сарадника,

 • разматра тему и извештај комисије о урађеној магистарској тези и докторској дисертацији,

 • предлаже ментора и чланове комисије за оцену и одбрану магистарске тезе и докторске дисертације,

 • предлаже ангажовање наставника и сарадника за извођење наставе за наставне предмете у оквиру уже области,

 • разматра успех студената из наставних предмета катедре и предлаже мере за побољшање успеха,

 • прати наставни и научни рад својих чланова и изјашњава се о њиховом раду и условима за напредовање,

 • усваја извештај о раду већа катедре,

 • обавља и друге послове у складу са законом и овим статутом.

   

  УЖЕ НАУЧНЕ ОБЛАСТИ:

  - ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ЗАШТИТА

   

  ПРЕДСЕДНИК КАТЕДРЕ:

  др Дејан Крстић, ред. проф.
   

  НАСТАВНИЦИ КОЈИ САЧИЊАВАЈУ КАТЕДРУ:

   

  1. др Душица Пешић, ред. проф.
  2. др Миомир Раос, ред. проф.
  3. др Милан Протић, ванр. проф

  4. др Јелена Маленовић-Николић, ванр. проф.
  5. др Лидија Милошевић, ванр. проф.

  6. др Владимир Станковић, ванр. проф.

  7. др Дарко Зигар, доцент
  8. др Угљеша Јовановић, доцент

   

  E-mail катедре: 

  EnergProcesi@znrfak.ni.ac.rs

   

  САРАДНИЦИ КОЈИ САЧИЊАВАЈУ КАТЕДРУ:

   

  2. Милена Манчић, асистент

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ  ЗА ШКОЛСКУ 2021-2022. ГОДИНУ