Drop Down Menu

CENTRI ZA TRANSFER TEHNOLOGIJA

 

U cilju pružanja usluga trećim licima, Fakultet formira centre za transfer tehnologija. Centar posluje sredstvima koja sam ostvaruje iz svoje delatnosti. Radom centra upravlja rukovodilac centra koga imenuje dekan Fakulteta, na predlog nastavnika i saradnika koji čine taj centar, na period od tri godine. Organizaciona struktura, delatnost, uslovi rada i udruživanje centara uređuju se opštim aktom Fakulteta. Na Fakultetu zaštite na radu formirani su sledeći centri:

 

-  CENTAR ZA ISTRAŽIVANJA U ELEKTROPRIVREDI I ODRŽIVI RAZVOJ

 

-  CENTAR ZA ZAŠTITU RADNE I ŽIVOTNE SREDINE

 

-  CENTAR ZA DISTRIBUCIJU RAZVOJNIH STRATEGIJA

 

-  CENTAR ZA TEHNIČKU DIJAGNOSTIKU

 

 CENTAR ZA BEZBEDNOST TEHNIČKIH SISTEMA

 

-  CENTAR ZA UPRAVLJANJE RIZIKOM U RADNOJ I ŽIVOTNOJ SREDINI

 

-  CENTAR ZA ZAŠTITU I SPASAVANJE

 

- CENTAR ZA RAZVOJ KAPACITETA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

 

 

CENTAR ZA TEHNIČKA ISPITIVANJA

 

Centar je organizaciona jedinica Fakulteta koja nema svojstvo pravnog lica, a u pravnom prometu sa trećim licima posluje u ime i za račun Fakulteta. Centar u svom radu koristi pečat, memorandum i tekući račun Fakulteta sa pozivom na broj Centra (840-1747666-77 poziv na broj CTI). Organizacionu strukturu Centra čine sledeće laboratorije:

  • Laboratorija za buku i vibracije;

  • Laboratorija za upravljanje kvalitetom vazduha;

  • Laboratorija za elektromagnetna zračenja.

Organizaciona struktura Centra se može proširiti laboratorijama koje podnesu zahtev za akreditaciju metoda ispitivanja i analiza u skladu sa pravilima akreditacije Akreditacionog tela Srbije.

Centar čine nastavnici, saradnici, saradnici za rad u laboratorijama i laborantni koji su u skladu sa svojim naučnim i stručnim kompetencijama angažovani za rad u laboratorijama koje čine organizacionu strukturu Centra.

Radom Centra rukovodi rukovodilac Centra dr Dejan Krstić, docent a u njegovom odsustvu zamenjuje ga zamenik rukovodioca, dr Dragan Cvetković, red. prof.

Unutrašnja organizacija, način rada, upravljanje i obavljanje stručno-administrativnih poslova za potrebe Centra uređuno je u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO 17025 i sledećim dokumentima kvaliteta koji su odobreni i proglašeni 12. 10. 2011. godine:

  • Poslovnikom kvaliteta Centra,

  • Procedurama i

  • Uputstvima.

 

Odlukom Akreditacionog tela Srbije od 20. 05. 2013. godine akreditovan je Centar za tehnička ispitivanja Fakulteta zaštite na radu kao ispitna laboratorija prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006. Akreditacija važi do 19. 05. 2017. godine. Informacija o obimu akreditacije nalaze se na sajtu ATS-a, link http://www.registar.ats.rs/predmet/834/.