Drop Down Menu

ОДЛУКА САВЕТА ФАКУЛТЕТА О ДОНОШЕЊУ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

 

СТРАТЕГИЈА ОБЕЗБЕЂЕЊА И КОНТИНУИРАНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА

 

Стратегија обезбеђења и континуираног унапређења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу настала је из опредељења да се Факултета развија као водећа, врхунска и савремена установа јединственог европског образовног простора.

Полазећи од политике обезбеђења и унапређења квалитета и своје мисије Факултет заштите на раду у Нишу исказује јасно и недвосмислено опредељење да континуирано и систематски ради на развоју и унапређењу квалитета својих програма и процеса.

Обезбеђење и континуирано унапређење система квалитета на Факултету заштите на раду остварује се, пре свега, у области: студијских програма, наставе, научног и истраживачког рада, вредновања студената, уџбеника и литературе, информатичких и других ресурса,  ненаставне подршка, процеса управљања и пословођења...

Мере за обезбеђење и континуирано унапређење квалитета на Факултету заштите на раду у Нишу односе се, пре свега, на следеће најзначајније области:

·    Утврђивање начина (стандарда) и поступака за обезбеђење и континуирано унапређење квалитета програма и процеса, који су доступни јавности и периодично се преиспитују,

·    Изградњу организационе структуру за обезбеђење и континуирано унапређење система квалитета,

·    Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета студијског програма,

·    Квалитет наставног процеса,

·    Квалитет научно-истраживачког и стручног рада,

·    Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета наставника и сарадника,

·    Квалитет студената,

·    Обезбеђење квалитета уџбеника, литературе, библиотечких и информатичких ресурса,

·    Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета управљања и пословођења Факултетом и квалитета ненаставне подршке,

·    Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета простора и опреме,

·    Обезбеђивање и континуирано унапређење квалитета финансирања,

·    Обезбеђивање веома значајне улоге студената у процесу обезбеђења и континуираног унапређења квалитета,

·    Систематско праћење, периодична провера и континуирано унапређење система квалитета,

Најзначајнији субјекти обезбеђења и континуираног унапређења квалитета су: стручни и органи пословођења и управљања, студенти, наставници, сарадници, ненаставно особље... Сви запослени на Факултета заштите на раду у Нишу и сви субјекти квалитета имају право и обавезу да учествују у процесу и поступцима обезбеђења и континуираног унапређења система квалитета. Права и обавезе субјеката квалитета дефинисана су у оквиру организационе структуре Факултета заштите на раду у Нишу, Статутом и другим актима Факултета, као и у матрицама одговорности у процедурама за остваеивање стандарда за обезбеђивање и континуирано унапређење система квалитета.

Развојем и континуираним унапређењем својих програма и процеса Факултет заштите на раду у Нишу ће систематски радити на изградњи и развоју организационе културе квалитета. Повезаност образовне, научноистраживачке и стручне делатности у окружењу остварујемо тако што смо активни учесници, који знањем и компетентношћу, нуде најбоља решења за побољшање квалитетаживота и одрживи развој.

Стратегију обезбеђења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу редовно се периодично преиспитује и континуирано унапређује по посебној процедури и уз учешће заинтересованих јавности, а посебно студената.

Стратегија обезбеђења и континуираног унапређења система квалитета на Факултету заштите на раду у Нишу доступна је интерним и екстерним заинтересованим јавностима и налази се на интернет страници Факултета.

Стратегију обезбеђења квалитета Факултета заштите на раду у Нишу, донео је Савет Факултета на предлог Декана Факултета.

 

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА
И КОНТИНУИРАНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА 2013-2015