Drop Down Menu

ПРАВО НА УПИС МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 

Право уписа на студијски програм Факултета имају кандидати који испуне услове утврђене Законом, Статутом Факултета и Правилником о мастер академским студијама Факултета заштите на раду у Нишу.

Кандидат може да се упише на студијски програм ако се пријавило на јавни конкурс и ако на начин и по мерилима утврђеним Правилником о мастер академским студијама оствари број бодова који му обезбеђују место на ранг листи пријављених кандидата у оквиру броја утврђеног за упис на студијски програм.

У остваривању права уписа на студијски програм кандидати имају једнака права која не могу бити ограничавана по основу пола, расе, брачног стања, боје коже, језика, вероисповести, политичког убеђења, националног, социјалног или етничког порекла, инвалидности или по другом личном својству.

У прву годину мастер академских студија на Факултету може се уписати лице које је:

 • завршило основне академске студије у одговарајућој, односно сродној научној области, остваривши најмање 240 ЕСПБ бодова;

 • стекло високо образовање у одговарајућој, односно сродној научној области, у трајању од четири године (осам семестара) по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању (VII-1).

На студијске програме Управљање ванредним ситуацијама, Управљање комуналним системима и Управљање заштитом животне средине, могу се уписати и лица које су завршила студије у другима научним областима.

Одговарајућа научна област за упис на мастер академске студије сматра се научна област у којој је акредитован студијски програм.

Сродне научне области за упис на студијске програме акредитоване у научној области Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду су научне области:

 • у образовном пољу Техничко-технолошке науке;

 • у образовном пољу Природно-математичких наука, и то:

 • физичке науке,

 • хемијске науке и

 • физичко-хемијске науке.“

Сродне научне области за упис на студијски програм Инжењерство заштите животне средине су и научне области из образовног поља Природно-математичких наука и то:

 • науке о заштити животне средине и

 • биолошке науке.

У прву годину мастер академских студија на Факултету могу се уписати:

 • Држављани Републике Србије који су основне академске студије завршили у иностранству.

Држављани Републике Србије који су основне академске студије завршили у иностранству се школују у Републици Србији под истим условима као остали држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање. Ако ови кандидати немају нострификована документа потребна за упис у првом конкурсном року, биће им омогућено да конкуришу у другом конкурсном року по претходно обављеној нострификацији дипломе стечене у иностранству.

Ови кандидати уписују се на Факултет на основу посебне ранг листе у оквиру квоте која се утврђује као 2 одсто броја одређеног за упис студената на терет буџета, односно броја оних који плаћају школарину.

 • Припадници српске националне мањине из суседних земаља.

Ови кандидати се школују у Републици Србији под истим условима као и држављани Републике Србије, укључујући право на буџетско финансирање.

Приликом уписа, кандидати су дужни да високошколској установи поднесу нострификована документа.

 • Страни држављани.

Страни држављани се школују у Републици Србији под истим условима као држављани Републике Србије. Приликом уписа страних држављана, Факултет је дужан да води рачуна да не прекорачи укупан број студената одобрен дозволом за рад. Страни држављани сами финансирају своје школовање, а висина надокнаде износи 1500 еура.

Страни држављанин плаћа школарину у току школовања, осим ако међународним споразумом или билатералним споразумом универзитета није другачије одређено.

Страни држављанин може да се упише на студијски програм ако поднесе нострификовану диплому о завршеним основним академским студијама и ако пружи доказ о познавању српског језика у складу са Статутом Факултета односно о познавању језика на којем се изводи настава и ако је здравствено осигуран.

Страни држављанин може условно да се упише на студијски програм у случају када поступак за признавање стране школске односно високошколске исправе није завршен пре рока за подношење пријаве за упис. У случају да захтев за признавање буде одбијен или ако признавање иностране јавне исправе не даје право на упис студијског програма на који се лице пријавило, сматраће се да условни упис није ни извршен.