Drop Down Menu

ДЕКАНСКИ САТ. У просторији деканата Факултета, сваког петка од 12 до 13 часова, организоваће се "ДЕКАНСКИ САТ", у циљу успостављања блиске и ефикасније комуникације са студентима.

Студенти су добродошли да у разговору са деканом, продеканима Факултета и продеканом студентом дају, лично или у име групе студената, предлоге и сугестије за побољшање услова студирања и наставног процеса и укажу на евентуалне проблеме у функционисању наставног процеса и студентског живота на факултету.

 

ОБРАЋАЊЕ ДЕКАНА ФАКУЛТЕТА ЗАШТИТЕ НА РАДУ
СТУДЕНТИМА ФАКУЛТЕТА


БУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ - РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА - 11.09.2017.


ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ СТУДИЈА

Обавештавају се студенти уписани на основне студије до ступања на снагу Закона о изменама и допунама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 87/2016) да могу завршити студије по започетом наставном плану и програму, условима и правилима студија, најкасније до краја школске 2017/2018. године.

 

На име трошкова административног поступка за продужење статуса у школској 2016/2017. години, студент је дужан да уплати износ од 10.000 динара (250 евра за стране држављане), на жиро рачун Факултета бр.


840-1747666-77, са позивом на број 205-5-БРОЈ ИНДЕКСА.

 

За студенте уписане на основне студије биће организован апсолвентски испитни рок у новембру. Студенти су дужни да на групној пријави пријаве испите које намеравају да полажу у новембарском испитном року у периоду од 31. 10. 2016. године до 4. новембра 2016. године.

 

Након пријаве испита биће објављен распоред полагања испита најкасније до 11. 11. 2016. године. Испитини рок ће бити организован у периоду од 15 од 30. новембра 2016. године.

 

На име трошкова полагања испита након истека апсолвентског стажа студент је дужан да за сваки испит уплати износ од 1.000 динара (25 евра за стране држављане), на жиро рачун Факултета бр.

 

840-1747666-77, са позивом на број 205-10-БРОЈ ИНДЕКСА

 

и да доказ о уплати достави, заједно са групном пријавом, студентској служби.


В А Ж Н О    О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавамо студенте Факултета заштите на раду у Нишу да је фалсификовање потписа, печата и преправка података у индексу, као и у другим јавним исправама које издаје Факултет, кривично дело кажњиво по закону.

Ово дело предвиђено је и Правилником о дисциплинској и материјалној одговорности студената (доступан на интернет страници Факултета и Универзитета у Нишу) као тежа повреда обавеза студената, за коју се изриче дисциплинска мера искључења са Факултета у трајању до једне године. Уколико Дисциплинска комисија за студенте утврди да повреда обавезе студента садржи елементе кривичног дела или прекршаја, дужна је да поднесе кривичну, односно прекршајну пријаву надлежним државним органима (члан 66. Правилника).

Имајући у виду наведено, подсећамо студенте на обавезу да се понашају одговорно и поштују обавезе прописане законом, актима Факултета и Универзитета у Нишу. У супротном, студент код кога се утврди повреда обавезе са елементима кривичног дела или прекршаја, биће пријављен надлежним органима.


 

 


 

 

ОДЛУКА О РЕДОВНИМ УСЛУГАМА КОЈЕ ФАКУЛТЕТИ ПРУЖАЈУ СТУДЕНТИМА У ОКВИРУ ОСТВАРИВАЊА СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

 

ОБАВЕШТЊЕ О  ВИСИНИ НАКНАДА ЗА УСЛУГЕ ИЗ ОБРАЗОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ, ОСНОВНЕ И МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ

 

ОДЛУКА
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ПРАВИЛНИКА О УСКЛАЂИВАЊУ СТРУЧНИХ, АКАДЕМСКИХ ИЛИ НАУЧНИХ НАЗИВА

 

ОДЛУКА О ЗАБРАНИ ПУШЕЊА НА ФАКУЛТЕТУ ЗАШТИТЕ НА РАДУ У НИШУ - НА ОСНОВУ  3. ЗАКОНА О ЗАШТИТИ СТАНОВНИШТВА ОД ИЗЛОЖЕНОСТИ ДУВАНСКОМ ДИМУ

 

ОДЛУКА - ДИСЦИПЛИНСКА КОМИСИЈА ЗА СТУДЕНТЕ

 

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ ВАННАСТАВНИХ АКТИВНОСТИ СТУДЕНАТА

 

ТЕРМИНИ ЗА КОНСУЛТАЦИЈЕ