Drop Down Menu

KATEDRA ZA ENERGETSKE PROCESE I ZAŠTITU

 

Veće katedre čine nastavnici i saradnici koji su u radnom odnosu na Fakultetu, koji obavljaju obrazovno-naučni rad iz nastavnih predmeta koji čine katedru. Veće katedre u okviru svoje nadležnosti:

 • predlaže nastavni program nastavanih predmeta katdre,

 • daje mišljenje o programu naučnih istraživanja i o naučnim radovima u kojima učestvuju nastavnici i saradnici katedre,

 • predlaže angažovanje nastavnika i saradnika za školsku godinu iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže članove komisija za pisanje izveštaja za izbor nastavnika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra izveštaj komisije o prijavljenim kandidatima za izbor nastavanika i saradnika iz nastavnih predmeta katedre,

 • predlaže osnovnu i dopunsku literaturu za pripremanje ispita iz nastavnih predmeta katedre,

 • razmatra uspeh studenata,

 • obavlja poslove utvrđene Statutom Fakulteta.

UŽE NAUČNE OBLASTI:

 • ENERGETSKI PROCESI I ZAŠTITA

PREDSEDNIK KATEDRE:

 • dr Dušica Pešić, red. prof.
   

NASTAVNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. dr Dejan Petković, red. prof.
2. dr Dušica Pešić, red. prof.
3. dr Miomir Raos, red. prof.
4. dr Dejan Krstić, vanr. prof.

5. dr Darko Zigar, docent
6. dr Milan Protić, docent
7. dr Jelena Malenović-Nikolić, docent
8. dr Lidija Milošević, docent

9. dr Vladimir Stanković, docent

 

E-mail katedre: 

EnergProcesi@znrfak.ni.ac.rs

 

SARADNICI KOJI SAČINJAVAJU KATEDRU:

 

1. Ana Vukadinović, asistent

2. Milena Jovanović, asistent

 

 

IZVEŠTAJ O RADU
2016-2017.