Drop Down Menu

На основу члана 115. Статута Факултета заштите на раду у Нишу бр. 03-262/4 од 17.06.2011. године, на предлог Наставно-научног већа Факултета бр. 03-08/2 од 11.01.2013. године, именује се Комисија за обезбеђење квалитета на Факултету заштите на раду у Нишу, у саставу:

 

КОМИСИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА