Drop Down Menu

ЗАШТИТА ОД БУКЕ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ СТУДЕНАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ

 

Статус: обавезни

Година: I

Семестар: II

Број ЕСПБ бодова: 6

Предуслови за упис предмета:

Начин провере знања: колоквијуми, семинарски рад, практичан рад, пројекат

Начин полагања испита: у писаној форми и усмено

Циљ програмског садржаја: Стицање теоријских знања и практичних вештина у области буке у животној средини. Оспособљавање студената за решавање конкретних проблема у животној средини које стварају извори буке кроз идентификацију и карактеризацију извора као и контролу и оцену буке.

Програмски садржај: Таласна једначина - облици и решења. Типови таласа: равански, сферни и цилиндрични. Типови звучног поља - слободно и дифузно, блиско и далеко. Основни типови буке. Подела према временском и фреквенцијском карактеру буке. Појаве које прате простирање буке на отвореном простору: дифракција, дифузија, рефлексија, дисипација, Доплеров ефекат. Стање нивоа буке у животној средини. Извори буке и њихове карактеристике: друмски, железнички и ваздушни саобраћај, индустрија, грађевинске машине, комунална возила. Бука у стамбеним објектима. Типови извора буке: линијски и тачкасти. Модели за прогнозу буке. Структура модела. Основни принципи мерења буке. Фреквенцијска анализа буке. Типови фреквенцијске анализе. ФФТ анализа. Појасна анализа. Октавна и терцна анализа буке. Методе фреквенцијске анализе. Инструменти за мерење буке. Типови и врсте инструмената. Основни мерни ланац. Претварачи - кондензаторски микрофони: принцип рада, избор типа и величине. Детектор сигнала. Калибрација мерног система. Утицај окружења на мерење. Штитници. Стандарди и правилници. Европске директиве. Основни елементи мерне процедуре. Обрада резултата. Процедуре и стандарди за одређивање звучне снаге извора и звучне изолације преградних конструкција. Примена буке у дијагностичке сврхе. Стандарди за прогнозу. Мапирање буке. Акустичко зонирање простора. Акустичко мапирање и калибрација акустичких мапа. Примена софтверских алата са акустичко мапирање. Контрола буке. Основни принципи. Контрола на извору буке. Контрола на путевима преношења. Контрола на месту пријема. Прорачун система за смањење нивоа буке. Оцена буке. Индикатори буке. Дозвољене вредности.

Исход учења: Вештине: мерење и прорачун нивоа буке у животној средини; примена софтверских решења за прорачун нивоа буке у животној средини; примена буке у дијагностичке сврхе; примена метода за контролу буке.

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН

 

CV
др
МОМИР ПРАШЧЕВИЋ, ред.проф.

 

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 

ТАЛАСНА ЈЕДНАЧИНА

 

ИЗВОРИ БУКЕ

 

МОДЕЛИРАЊЕ

 

РЕДУКЦИЈА БУКЕ

 

СТРАТЕШКЕ КАРТЕ БУКЕ И АКЦИОНИ ПЛАНОВИ

 

МОДЕЛИРАЊЕ БУКЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ

 

АКУСТИЧКА ОБРАДА

 

ИЗОЛАЦИОНА МОЋ ЈЕДНОСТРУКЕ ПРЕГРАДЕ

 

ПРОРАЧУН ДВОСТРУКЕ ПРЕГРАДЕ СА ПРИМЕРОМ

 

ДИЈАГРАМИ ЗА ИСПИТ

 

- КОМУНАЛНА БУКА -
ТАЧКАСТИ И ЛИНИЈСКИ ИЗВОРИ БУКЕ

 

- КОМУНАЛНА БУКА -
МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ САОБРАЋАЈНЕ БУКЕ
RLS И SCHALL

 

 

РЕЗУЛТАТИ
ПИСАНОГ ДЕЛА ИСПИТА
20.06.2019.