Drop Down Menu

КОНТРОЛА БУКЕ И ВИБРАЦИЈА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
О РАСПОРЕДУ СТУДЕНАТА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА
У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2020. ГОДИНЕ

 

Циљ предмета: Стицање теоријских знања и практичних вештина у области контроле буке и вибрација Оспособљавање студената за решавање конкретних проблема у радној средини које стварају извори буке и вибрација кроз идентификацију и карактеризацију извора као и пројектовање система за заштиту од буке и вибрација.

Исход предмета:

  • Оспособљеност студената и стицање вештина за:

  • Напредних техника за мерење буке и вибрација.

  • Примену буке и вибрација у дијагностичке сврхе.

  • Прорачун звучне апсопрције и апсорпције вибрација.

  • Прорачун звучне изолације и изолације од вибрација.

Садржај предмета

Теоријска настава: Основни принципи изолације вибрација. Вибро-апсорпција. Виброизолација. Прорачун система за изолацију и апсорпцију вибрација. Дијагностика стања машинских система праћењем вибрација. Дијагностички алати: FFT, CPB, Kepstrum, Envelop, Order анализа. Стање нивоа буке у радној средини. Извори буке и њихове карактеристике. Модели за прогнозу буке у завореном простору. Структура модела. Контрола буке. Основни принципи. Звучна апсорпција и звучна изолација.  Елементи и материјали за контролу буке. Контрола на извору буке. Оклапање извора. Контрола на путевима преношења. Екрани. Контрола на месту пријема. Примена личних заштитних средстава. Звучна изолација и апсорпција, звучна заштита зграда. Резонантно подручје хомогене једноструке прераде. Подручје закона масе. Ефекат коинциденције. Звучна изолација двоструке бесконачне прераде, реалне двоструке прераде. Утицај бочногг провођења на звучну изолацију предграда. Звучна попустљивост међуспратних конструкција. Смањење звучне пропустљивости. .Прорачун звучне пропустљивости пливајућих подова. Смаљење буке повећањем апсорпције просторија. Пројектовање звучне заштите грађевинских елемената, заштита од буке инсталација, бука машинских елемената.

Практична настава: Решавање рачунских задатака из области контроле буке и вибрација. Рачунска вежбања прате теоријску наставу и на тај начин доприносе бољем разумевању градива и употпуњују стечена знања.

Методе извођења наставе: Теоријска предавања, рачунске и лабораторијске вежбе уз мултимедијалну презентацију и интерактиван рад са студентима.

CV
др МОМИР ПРАШЧЕВИЋ
ред. проф.

 

 

 CV
др ДАРКО МИХАЈЛОВ
 доцент

 

 CV  
МАРКО ЛИЧАНИН
асистент

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРЕДМЕТА

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

СПИСАК ПИТАЊА
ЗА УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА

 

ЗАДАЦИ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

СЕМИНАРСКИ РАДОВИ
 

ИСПИТ
 

1. УВОД

2. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ РЕДУКЦИЈЕ БУКЕ

3. АКУСТИЧКА ОБРАДА ПРОСТОРИЈА

4. ФИЗИЧКИ КОНЦЕПТ ВИБРАЦИЈА

5. ДИНАМИКА ОСЦИЛАТОРА

6. ВИБРОИЗОЛАЦИЈА

7. МЕРЕЊЕ ВИБРАЦИЈА

 

УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ПРВОГ СЕМИНАРСКОГ РАДА


УПУТСТВО ЗА ИЗРАДУ ДРУГОГ СЕМИНАРСКОГ РАДА


МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ СEМИНАРСКИХ РАДОВА