Drop Down Menu

РАДНО ПРАВО
 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о начину полагања испита у априлском испитном року

 

У априлском испитном року 2020. године испит ће се полагати писаним путем.

На дан испита потребно је понети омот за полагање испита,
хемијску оловку, испитну пријаву и индекс.

На интернет страни Факултета биће истакнут термин полагања испита и број учионице.

За евентуална додатна питања, обатити се предметном наставнику на e-mail.

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов : -

Циљ предмета:

Стицање знања о основним иститутима радног права, о правима, обавезама и одговорностима из радног радног односа, као и о правима, обавезама и одговорностима по основу социјалног осигурања (здравственог, пензијског и инвалидског осигруања).

Исход предмета:

Оспособљавање студената за тумачење и примену закона, колективних уговора и других правних аката у обављању послова радноправне заштите, за спровођење мера безбедности и заштите здравља на раду, за вршење надзора над спровођењем свих прописа и за остваривање права по основу социјалног осигурања, превасходно за случај оцене радне и здравствене способности, повреда на раду и професионалних болести.

Садржај предмета:

Теоријска настава

Предмет се састоји из три целине које су међусобно повезане и проистичу, тј. настављају се једна на другу. Први део обухвата општа питања и основне институте радног права. Други део обухвата међународне и националне правне изворе из области радног права и заштите на раду. Трећи део односи се на међународне и националне правне изворе у области социјалног осигурања (здравственог, пензијског и инвалидског осигруања). У сваком делу се изучавају теоријски и позитивно-правни  аспекти ових питања.

Практична настава

Дубља разрада материје која се изучава на предавањима кроз презентације, анализу прописа, посете релевантним институцијама, одбрану семинарских радова

Литература:

  • Кулић Живко, Радно право, Нови Сад, Привредна академија, 2008.

  • Јовановић Предраг, Радно право, Београд, Службени гласник, 2003.

  • Лубарда Бранко, Европскo радно право, Подгорица, UNIVERSITAS, 2004.

  • Шундерић Боривоје, Право Међународне организације рада, Београд, Правни факултет, 2001.

  • Лубарда Бранко, Европскo радно право, Подгорица, UNIVERSITAS, 2004.

  • Симо Косић, Вера Божић-Трефалт и Драгослав Томовић, Безбедност и здравље на раду: директиве Европске уније, Крагујевац, Агенција за безбедност и здравље у радној и животној средини TDF Preving, 2006.

  • Вуковић Дренка, Системи социјалне сигурности, Београд, Службени гласник, 2002.

  • Кочовић Драгослав, Социјално осигурање, Београд, Факултет политичких наука, 2005.

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

СЕМИНАРСКИ
РАДОВИ
- ТЕМЕ

 

СЕМИНАРСКИ
РАДОВИ
- ЛИТЕРАТУРА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 

ЗАКОН О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

 

 

   

ОБАВЕШТЕЊЕ

о начину полагања испита у априлском испитном року

 

У априлском испитном року 2020. године испит ће се полагати писаним путем.

На дан испита потребно је понети омот за полагање испита,
хемијску оловку, испитну пријаву и индекс.

На интернет страни Факултета биће истакнут термин полагања испита и број учионице.

За евентуална додатна питања, обатити се предметном наставнику на e-mail.