Drop Down Menu

ТАКТИКА ИНТЕРВЕНЦИЈА И СПАСАВАЊА

 

Статус предмета: обавезaн

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања за израду стратешких и тактичких планова за интервенције у ванредним ситуацијама изазваним пожарима и експлозијама.

Исход предмета : Знања потребна за организовање, учешће и израду планова за командно и оперативно тактичко деловање у удесима.

Садржај предмета

Теоријска настава: Уводна предавања. Појам пожара и класификација по фазама развоја, величини, месту настајања и врсте гориве материје. Тактичке могућности ВСЈ и наступ ватрогасно-спасилачког одељења и вода Основна тактичка дејства при гашењу пожара и спасавању угрожених. Пријем дојаве пожара и алармирање ВСЈ, извиђање пожара, тактичко развијање, постављање ватрогасне технике. Рад навалне групе и млазничара.  Спасавање и евакуација људи, материјалних и културних добара из пожара. Завршетак интервенције. Тактичка примена воде као средства за гашење пожара. Тактичка примена праха као средства за гашење пожара . Тактичка примена угљендиоксида као средства за гашење пожара.  Тактичка примена пене. Локализација и ликвидација пожара. Опасности приликом кретања на месту интервенције.Опасности од рушења конструкција. Опасност од топлоте и високе температуре.Опасности од струјног удара , опасности од продуката горења .Опасности од експлозије, опасности од агресивних и отровних материја. Организација рада позадинске службе на месту пожара.Веза и сигнализација на месту пожара.Снабдевање водом места пожара (водоснабдевање). Прорачун потребних снага и средстава за гашење пожара. Развој и гашење пожара у подрумским и затвореним просторијама. Развој и гашење пожара у хемијској индустрији . Развој и гашење пожара на електроенергетским постројењима. Развој и гашење  шумских пожара. Развој и гашење пожара опасних материја (које се тешко гасе),развој и гашење пожара експлозивних материја.Развој и гашење пожара у радиоактивној средини.

Практична настава: Вежбе: Вежбе су делом рачунске и  изводе се у учионици и делом показне, изводе се у Одељењу за заштиту и спасавање у Нишу.

Методе извођења наставе: Предавања и презентације наставника; Рачунске вежбе; Консултације.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ