Drop Down Menu

ЕКСПЕРТИЗА ПОЖАРА
 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРЕДАЈИ СЕМИНАРСКИХ РАДОВА

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања која су неопходна за утврђивање околности и узрока који су довели до настанка пожара.

Исход предмета: Знања која омогућавају организовање експертизе пожара и знања која омогућавају самостално или тимско расветљавање узрока и околности под којима је дошло до настанка пожара.

Садржај предмета

Теоријска настава: Дефиниција поступци и методи експертизе. Избор експерата. Организација експертизе. Изучавање могућих узрока који су довели до пожара или експлозије: електроенергетска постројења, електричне инсталације и уређаји, статички електрицитет у разним гранама индустрије, заваривање, самопаљење разних материја и материјала хемијског, биљног порекла, итд., природни узроци пожара, ...

Анализа изгледа материјала, предмета, делова објекта, транспортних средства, итд. после деловања пожара или експлозија. Анализа трагова пожара и експлозија (дрво, стакло, метални елементи, конструктивни грађевински елементи објекта, ...), трагови споља и унутар објекта (кровна конструкција, зидови, врата, прозори, електричне, гасне, димне инсталације). Методи за утврђивање центра настанка пожара или експлозија. Фазе рада приликом вештачења. Фотографија и друге регистрационе технике. Недеструктивни и деструктивни физичко – хемијски методи за испитивање трагова у лабораторији. Комплетна реконструкција догађаја и израда записника о увиђају.

Практична настава: Упознавање са средствима и опремом за физичко хемијско испитивање трагова пожара на терену и у лабораторији.

Методе извођења наставе: Предавања и вежбе се изводе аудитивно - у учионици, и у комбинацији аудитивно - практично коришћењем рачунарске опреме, средстава, уређаја и компоненти система за дојаву пожара и провале, кроз паралелни рад студената током предавања и самостални рад током вежби

ТЕМЕ
ЗА СЕМИНАРСКИ РАД

ПИТАЊА
ЗА УСМЕНИ ИСПИТ

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 
ИСПИТ


ПРЕДАВАЊЕ 1

 

ПРЕДАВАЊЕ 2

 

ПРЕДАВАЊЕ 3

 

ПРЕДАВАЊЕ 4

 

ПРЕДАВАЊЕ 5

 

ПРЕДАВАЊЕ 6

 

ПРЕДАВАЊЕ 7

 

ПРЕДАВАЊЕ 8

 

ПРЕДАВАЊЕ 9

 

ПРЕДАВАЊЕ 10