Drop Down Menu

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов:

Циљ предмета

Стицање знања о субјектима у области заштите од пожара, о организацији и деловању професионалног и добровољног ватрогаства и о врстама послова у области заштите од пожара и начину њиховог организовања у предузећима - организацијама. Ова знања омогућавају студентима практични рад на стручним пословима заштите од пожара.

Исход предмета

Савладавањем програмског садржаја студент стиче способност за организовање и руковођење системом заштите од пожара.

Садржај предмета

Основни појмови и принципи организације заштите од пожара. Основи уређења заштите од пожара: међународни и домаћи правни извори и важећа регулатива. Организациони системи заштите од пожара у свету и код нас. Субјекти у систему заштите од пожара код нас. Државни органи, њихови задаци и надлежност. Надзор у области заштите од пожара. Права и обавезе локалних заједница. Предузеће као субјект заштите од пожара. Разврставање предузећа у катеогирије пожарне угрожености (услови, основи, мерила). Нормативно уређивање заштите од пожара. Обавезе и одговорност за спровођење заштите од пожара у предузећу. Стручне службе заштите од пожара: модели, системи, веза у структури предузећа и место службе у структури извршне функције. Управљење заштитом од пожара у предузећу. Менаџмент у заштити од пожара. Обавезе предузећа према органима надзора. Професионалне ватрогасне јединице, територијалне и индустријске (оснивање, делатност, организација, устројство и кадрови). Добровољна ватрогасна друштва (организација, задаци, начин деловања). Грађани и заштита од пожара.

Литература

С. Живковић (2011), Организација заштите од пожара, Факултет заштите на раду у Нишу

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА


 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА МОЖЕТЕ НАЋИ НА СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА И У БИБЛИОТЕЦИ.

 

СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ СЛАТИ ПРЕДМЕТНОМ АСИСТЕНТУ НА Е-mail.

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА

 

I kolokvijum
Nataša Predić M 1954 - 15

II kolokvijum
Toni Zarkov M 1957 - 15
 

 

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

 

II kolokvijum
Jovan Racić M1975 - 15
Darko Jovanović M1979 - 15