Drop Down Menu

ТЕОРИЈА ОТПОРНОСТИ НА ДЕЈСТВО ПОЖАРА
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:-

Циљ предмета: Усвајање теоријских и практичних знања неопходних за прорачун отпорности грађевинских елемената и конструкција на дејство пожара.

Исход предмета: Оспособљеност студената за самосталну израду пројеката заштите од пожара као део инвестиционо-техничке документације грађевинских објеката.

Садржај предмета

Теоријска настава: Основни елементи Статике и Отпорности материјала (2); Основне врсте носача.(2); Геометријске карактеристике равних пресека.(2); Основне врсте напрезања.(2); Статички одређени и неодређени носачи.(2); Критеријуми за одређивање отпорности на дејство пожара. Минимална по-требна отпорност. (2); Понашање армираног бетона на високим температу-рама. Термички прорачун-топлотни биланс. (2); Статички прорачун статички одређених елемената армираног бетона. (2); Површински и линијски носачи изложени пожару.(2); Статички неодређени елементи армираног бетона оптерећени на савијање.(2); Статички неодређени елементи армираног бетона оптерећени на притисак.(2); Пренапрегнуте армирано-бетонске конструкције и одређивање отпорности на дејство пожара. (2); Челичне конструкције. Понашање челичних елемената у условима пожара.(2); Спрегнути елементи и конструкције. Конструкције од алуминијумских легура у условима пожара(2); Конструкције од дрвета и других материјала у условима пожара.(2).

Вежбе: Основни елементи Статике и Отпорности материјала-израда задатака. (2); Основне врсте носача-израда задатака.(2); Геометријске карактеристике равних пресека-израда задатака.(2); Основне врсте напрезања-израда задатака.(2); Статички одређени и неодређени носачи-израда задатака.(2); Критеријуми за одређивање отпорности на дејство пожара. Минимална потребна отпорност.(2); Понашање армираног бетона на високим температурама. Термички прорачун-топлотни биланс. (2); Статички прорачун статички одређених елемената армираног бетона-израда задатака. (2); Површински и линијски носачи изложени пожару-израда задатака.(2); Статички неодређени елементи армираног бетона оптерећени на савијање-израда задатака.(2); Статички неодређени елементи армираног бетона оптерећени на притисак-израда задатака.(2); Пренапрегнуте армирано-бетонске конструкције и одређивање отпорности на дејство пожара-израда задатака. (2); Челичне конструкције. Понашање челичних елемената у условима пожара-израда задатака.(2); Спрегнути елементи и конструкције. Конструкције од алуминијумских легура у условима пожара-израда задатака (2); Конструкције од дрвета и других материјала у условима пожара-израда задатака.(2).

Методе извођења наставе: Аудитивна

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 

ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ