Drop Down Menu

ПСИХОЛОГИЈА ГРУПА

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:

Циљ предмета

Стицање знања о психолошким одликама личности за рад и понашање у условима неизвесности, правилима која важе за групе и начину деловања у ванредним ситуацијама.

Исход предмета

Стечена знања треба да: оспособе студента за бављење пословима у групама за ванредне - удесне догађаје; омогуће препознавање одређених стања и понашања појединаца и њихово благовремено и адекватно сузбијање; упуте на адекватан избор сарадника; придонесу доношењу одлука које ће се базирати на психологији група и понашању појединаца у групи; подстичу професионализам групе и олакшају појединачно успешно укључивање у професионални посао.

Садржај предмета

Теоријска настава

Људски фактор у организацији. Прилагођавање рада раднику и радника раду. Мотивација за рад. Организација и група и организација као група. Врсте група у организацији. Формирање и одржавање групе. Групни односи. Обликовање и развој група. Утицај особина личности на групне процесе, психологија групе. Вођство и руковођење групама и у групи. Групни процеси: сарадња, такмичење, конфликти, решавање проблема, доношење одлука. Групе у кризним ситуацијама и удесним догађајима. Понашање професионалних лица -формалних група, понашање лица која учествују као помоћ професионалцима - непрофесионалних група и понашање појединих структура и категорија угрожених лица, односно група.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Разрада актуелних тема из области социјалне психологије, међуљудских односа ...

Литература

С. Живковић, Психологија група, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, 2012.

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА


 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА МОЖЕТЕ НАЋИ НА СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА И У БИБЛИОТЕЦИ.

 

СЕМИНАРСКЕ РАДОВЕ СЛАТИ ПРЕДМЕТНОМ АСИСТЕНТУ НА Е-mail.

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

II kolokvijum

Filip Stopšić
M1927 - 14