Drop Down Menu

МОНИТОРИНГ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о методама праћења и контроле квалитета животне средине

Исход предмета: Оспособљеност за надгледање параметара загађености животне средине, одабир приоритета, организацију и спровођење њиховог праћења.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Мониторинг, општи појмови. Улога мониторинга. Циљеви мониторинга. Обезбеђење контроле квалитета. Улога и функције обезбеђења квалитета и контрола квалитета.  Класификација мониторинга, Глобални систем мониторинга животне средине. Национални мониторинг. Структура мониторинга. Нормирање квалитета животне средине, основни појмови, дефиниције и структура система нормирања. Нормирање извора утицаја (загађења). Планирање и функционисање система мониторинга. Планирање мреже мониторинга. Неопходни ресурси и ограничења. Пројектовање мреже. Конфигурација мреже. Систем даљинског преноса података. Структурна поузданост мреже. Обрада података у мрежама мониторинга. Организациона структура мреже. Мерне станице и  системи мреже мониторинга. Аутоматизовани системи мониторинга.

Практична настава: на терну - упознавање са радом аутоматизованих и осталих система мониторинга. 

Вежбе: Анализа документације за израду семинарског рада – пгрограм мониторинга ваздуха, вода. 

Методе извођења наставе: Усмено излагање (предавања), израда семинарског рада, одбрана семинарског рада на вежбама, дискусија.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА
 

ИСПИТНА ПИТАЊА
 

ИСПИТНА ПИТАЊА
ШКОЛСКА 2019/20. ГОДИНУ
СМАЊЕНИ БРОЈ ИСПИТТНИХ ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ