ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(студијски програми акредитовани 2021. године)

Card image cap

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
ЗАШТИТА НА РАДУ 
акредитован 2021. године

Card image cap

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
акредитован 2021. године

Card image cap

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА
акредитован 2021. године

ПРВА ГОДИНА - ЗАШТИТА НА РАДУ - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021.МАТЕМАТИКАХЕМИЈАОСНОВИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕСОЦИОЛОГИЈАПРАВНИ ОСНОВИ ЗАШТИТЕФИЗИКАОСНОВИ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКАЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕДРУГА ГОДИНА - ЗАШТИТА НА РАДУ - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021.ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕОСНОВИ МАШИНСТВАТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И ЗАШТИТАРИЗИК ОД ОПАСНИХ МАТЕРИЈАМОДЕЛИРАЊЕ СИСТЕМА И РИЗИКАХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКАТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИСТАТИСТИКА У ЗАШТИТИИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ
ТРЕЋА ГОДИНА - ЗАШТИТА НА РАДУ - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021.БУКА И ВИБРАЦИЈЕЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊАТОКСИКОЛОГИЈАЕРГОНОМИЈААЛАРМНИ СИСТЕМИИНДУСТРИЈСКА ВЕНТИЛАЦИЈАПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОД ПРИТИСКОМЗАШТИТА НА МАШИНАМА И УРЕЂАЈИМАОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕТЕОРИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА НА ЗАШТИТУЗАШТИТА НА РАДУ У ГРАЂЕВИНАРСТВУЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈЕСРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРАЧЕТВРТА ГОДИНА - ЗАШТИТА НА РАДУ - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021.ЗАШТИТА ПРИ УНУТРАШЊЕМ ТРАНСПОРТУКОМФОР РАДНЕ СРЕДИНЕМЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКАИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЗАШТИТИИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТАИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈАСТРУЧНА ПРАКСАПРОФЕСИОНАЛНИ РИЗИКОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ЗАШТИТЕ НА РАДУОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМАПРЕЧИШЋАВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАПСИХОФИЗИОЛОГИЈА РАДАЗАШТИТА ЗДРАВЉАДИПЛОМСКИ РАД - ИСТРАЖИВАЧКИ РАДДИПЛОМСКИ РАД - ИЗРАДА И ОДБРАНА
ПРВА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021.МАТЕМАТИКАХЕМИЈАОСНОВИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕСОЦИОЛОГИЈАПРАВНИ ОСНОВИ ЗАШТИТЕФИЗИКАОСНОВИ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКАЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕДРУГА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021.ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕОСНОВИ МАШИНСТВАТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И ЗАШТИТАРИЗИК ОД ОПАСНИХ МАТЕРИЈАМОДЕЛИРАЊЕ СИСТЕМА И РИЗИКАХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКАТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИСТАТИСТИКА У ЗАШТИТИИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕ
ТРЕЋА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021.ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊАЕНЕРГИЈА И ЖИВОТНА СРЕДИНАУПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ У ЗГРАДАРСТВУХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
ТОКСИКОЛОГИЈАЗАШТИТА ВАЗДУХАЗАШТИТА ВОДАЗАШТИТА ЗЕМЉИШТАТЕОРИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА ЗА ЗАШТИТУИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ АНАЛИЗА ЗАГАЂУЈУЋИХ СУПСТАНЦИКОМУНАЛНИ СИСТЕМИ И ЖИВОТНА СРЕДИНАЧЕТВРТА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021.МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКАИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈАПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЗАШТИТИИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТАПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУОДРЖИВИ РАЗВОЈСТРУЧНА ПРАКСАЕКОЛОШКИ РИЗИКБУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИИНТЕГРИСАНА ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ЗАГАЂЕЊАПРЕЧИШЋАВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАМЕНАЏМЕНТ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМАЗАШТИТА ЗДРАВЉАДИПЛОМСКИ РАД - ИСТРАЖИВАЧКИ РАДДИПЛОМСКИ РАД - ИЗРАДА И ОДБРАНА
ПРВА ГОДИНА - ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021. МАТЕМАТИКАХЕМИЈАОСНОВИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕСОЦИОЛОГИЈАПРАВНИ ОСНОВИ ЗАШТИТЕФИЗИКАОСНОВИ РАЧУНАРСКЕ ТЕХНИКЕИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКАЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕДРУГА ГОДИНА - ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021. ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕОСНОВИ МАШИНСТВАТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И ЗАШТИТАРИЗИК ОД ОПАСНИХ МАТЕРИЈАМОДЕЛИРАЊЕ СИСТЕМА И РИЗИКАХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕТЕРМОДИНАМИКА И ТЕРМОТЕХНИКАТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИСТАТИСТИКА У ЗАШТИТИИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕТРЕЋА ГОДИНА - ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021. ТЕОРИЈА ПАЉЕЊА И ГОРЕЊАПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА ФЛУИДАДИНАМИКА ПОЖАРАВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕТОКСИКОЛОГИЈАИНДУСТРИЈСКА ВЕНТИЛАЦИЈАПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОД ПРИТИСКОМСРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРАОПАСНОСТИ ОД ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕТЕОРИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА ЗА ЗАШТИТУЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈАШУМСКИ ПОЖАРИЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈЕЧЕТВРТА ГОДИНА - ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА - НОВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2021. ТАКТИКА ГАШЕЊА ПОЖАРАСИСТЕМИ ЗА ОТКРИВАЊЕ И ДОЈАВУ ПОЖАРАМЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКАИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЗАШТИТИИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТАОРГАНИЗАЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРАЕВАКУАЦИЈА И СПАСАВАЊЕСТРУЧНА ПРАКСАРИЗИК И САНАЦИЈА УДЕСАЗАШТИТА ГРАЂЕВИНСКИХ ОБЈЕКАТА ОД ПОЖАРАРУКОВАЊЕ ЗАПАЉИВИМ И ЕКСПЛОЗИВНИМ МАТЕРИЈАМАОПРЕМА ЗА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ И СПАСАВАЊЕПСИХОЛОГИЈА ГРУПАЗАШТИТА ЗДРАВЉАДИПЛОМСКИ РАД - ИСТРАЖИВАЧКИ РАДДИПЛОМСКИ РАД - ИЗРАДА И ОДБРАНА