ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА - ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(студијски програми акредитовани 2014. године)

Card image cap

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
ЗАШТИТА НА РАДУ
акредитован 2014. године

Card image cap

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ 
ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
акредитован 2014. године

ПРВА ГОДИНА - ЗАШТИТА НА РАДУ - СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2014.МАТЕМАТИКА 1ХЕМИЈАРАЧУНАРСКА ТЕХНИКАОСНОВИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕСОЦИОЛОГИЈАФИЗИКАИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКАТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕДРУГА ГОДИНА - ЗАШТИТА НА РАДУ - СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2014.ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И ЗАШТИТАТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЕЛЕКТРОТЕХНИКАХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕТЕОРИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА ЗА ЗАШТИТУТЕОРИЈА СИТЕМА И РИЗИКАМАТЕМАТИЧКА СТАТИСТИКА У ЗАШТИТИТЕРМОДИНАМИКА СА ТЕРМОТЕХНИКОМРИЗИК ОД ОПАСНИХ МАТЕРИЈАПРАВНИ ОСНОВИ ЗАШТИТЕМАТЕМАТИКА 2
ТРЕЋА ГОДИНА - ЗАШТИТА НА РАДУ - СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2014.ПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕБУКА И ВИБРАЦИЈЕЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊАПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈЕ ПОД ПРИТИСКОМПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА ФЛУИДАОСНОВИ ИНФОРМАЦИОНИХ ТЕХНОЛОГИЈАЕЛЕКТРИЧНА ПОСТРОЈЕЊА И ИНСТАЛАЦИЈЕТОКСИКОЛОГИЈАЗАШТИТА НА МАШИНАМА И УРЕЂАЈИМАЗАШТИТА ОД ОПАСНОГ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕОДРЖАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ СИСТЕМАПОУЗДАНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ СИСТЕМАИНДУСТРИЈСКИ ОБЈЕКТИАЛАРМНИ СИСТЕМИ
ЧЕТВРТА ГОДИНА - ЗАШТИТА НА РАДУ - СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2014.МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКАСРЕДСТВА И ОПРЕМА ЗА ГАШЕЊЕ ПОЖАРАКОМФОР РАДНЕ СРЕДИНЕЕРГОНОМИЈАПРЕЧИШЋАВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕЗАШТИТА НА РАДУ И ОСИГУРАЊЕИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТАПРОФЕСИОНАЛНИ РИЗИКОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И ЗАШТИТЕ НА РАДУЗАШТИТА У ТРАНСПОРТУ И ЛОГИСТИКАЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ У ЗАШТИТИМЕДИЦИНА РАДАПСИХОФИЗИОЛОГИЈА РАДА
ПРВА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2014.МАТЕМАТИКА 1ХЕМИЈАРАЧУНАРСКА ТЕХНИКАОСНОВИ СИСТЕМА ЗАШТИТЕСОЦИОЛОГИЈАФИЗИКАИНЖЕЊЕРСКА ГРАФИКАТЕХНИЧКИ МАТЕРИЈАЛИЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИКЕКОНОМИКА ЗАШТИТЕДРУГА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2014.ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМИ И ЗАШТИТАТЕХНИЧКА МЕХАНИКАЕЛЕКТРОТЕХНИКАХЕМИЈСКИ ПАРАМЕТРИ РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕТЕОРИЈА И ОРГАНИЗАЦИЈА ОБРАЗОВАЊА ЗА ЗАШТИТУТЕОРИЈА СИТЕМА И РИЗИКАМАТЕМАТИЧКА СТАТИСТИКА У ЗАШТИТИТЕРМОДИНАМИКА СА ТЕРМОТЕХНИКОМРИЗИК ОД ОПАСНИХ МАТЕРИЈАПРАВНИ ОСНОВИ ЗАШТИТЕМАТЕМАТИКА 2
ТРЕЋА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2014.ЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ОКРУЖЕЊЕЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИУПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМЕКОЛОГИЈАХЕМИЈА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕПОЖАРИ И ЕКСПЛОЗИЈЕИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ У ЗАШТИТИЗАШТИТА ВАЗДУХАЗАШТИТА ВОДАЗАШТИТА ЗЕМЉИШТАВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕКОМУНАЛНИ СИСТЕМИ И ЖИВОТНА СРЕДИНАЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ
ЧЕТВРТА ГОДИНА - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - СТАРИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ - АКРЕДИТАЦИЈА 2014.МЕТОДЕ ПРОЦЕНЕ РИЗИКАИНДУСТРИЈСКА ЕКОЛОГИЈАБУКА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ И ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕПРЕЧИШЋАВАЊЕ ИНДУСТРИЈСКИХ ОТПАДНИХ МАТЕРИЈАИНДИКАТОРИ КВАЛИТЕТА РАДНЕ И ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ОСИГУРАЊЕИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ МЕНАЏМЕНТАЕКОЛОШКИ РИЗИКОДРЖИВИ РАЗВОЈИНСТРУМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ КОНТРОЛЕ ЗАГАЂЕЊАИНТЕГРИСАНА ПРЕВЕНЦИЈА И КОНТРОЛА ЗАГАЂЕЊАМЕНАЏМЕНТ ПРИРОДНИМ РЕСУРСИМАПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ