ПРЕЗЕНТАЦИЈА ПРЕДМЕТА - ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ 
(Студијски програм - ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ)

МЕТОДЕ НАУЧНОГ ИСТРАЖИВАЊА ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА МАТЕМАТИКЕ МЕТОДЕ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СИСТЕМСКА АНАЛИЗА РИЗИКА ФИЗИЧКИ ПРОЦЕСИ У РАДНОЈ И ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ХЕМИЈСКИ ПРОЦЕСИ У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ БИОКЛИМАТСКО ПЛАНИРАЊЕ ЕЛЕКТРОМАГНЕТНА ЗРАЧЕЊА У ЖИВОТНОЈ СРЕДИНИ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ СИСТЕМИ ЗАШТИТЕЕНЕРГЕТСКИ ПРОЦЕСИ И ЖИВОТНА СРЕДИНА ЗАГАЂИВАЊЕ И РЕМЕДИЈАЦИЈА ЗЕМЉИШТА ИНТЕГРИСАНИ СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ИНФОРМАЦИОНИ И КОЛАБОРАТИВНИ СИСТЕМИ ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ДИНАМИКЕ ПОЖАРА ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА ЕНЕРГИЈЕ ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА ТЕОРИЈЕ ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОДАБРАНА ПОГЛАВЉА УРБАНЕ ЕКОЛОГИЈЕ ПРОФЕСИОНАЛНА ЕТИКА ИНЖЕЊЕРА ПРОЦЕНА ЉУДСКЕ ПОУЗДАНОСТИ САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ЗА КОНТРОЛУ БУКЕ И ВИБРАЦИЈА САВРЕМЕНЕ ТЕХНИКЕ ЗА МЕРЕЊЕ И МОНИТОРИНГ БУКЕ И ВИБРАЦИЈА СИСТЕМИ УПРАВЉАЊА УДЕСНИМ РИЗИЦИМА УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА УПРАВЉАЊЕ ЕКОЛОШКИМ РИЗИЦИМА УПРАВЉАЊЕ ЕМИСИЈОМ АЕРОЗАГАЂЕЊА УПРАВЉАЊЕ ЗНАЊЕМ У ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ АМБИЈЕНТАЛНОГ ВАЗДУХА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ЕНЕРГЕТСКИМ КОМПЛЕКСИМА УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОГЕНИМ РИЗИКОМ СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД - 1 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД - 2 СТУДИЈСКИ ИСТРАЖИВАЧКИ РАД - 3