Drop Down Menu

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА У ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСИМА
 

Статус предмета: oбавезaн

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета

Оспособљавање студената за анализу технолошких процеса и за примену мера заштите у циљу смањења ризика од пожара и експлозија.

Исход предмета

Знања и вештине за примену метода, методологије и поступака за анализу, пројектовање и функционисање технолошких процеса у погледу безбедности и заштите од пожара и експлозија

Садржај предмета

Теоријска настава

Анализа и процена ризика од пожара и експлозија у технолошким процесима. Избор улазних елемената од значаја за заштиту од пожара и експлозија при пројектовању технолошких процеса. Технолошки процеси који се одвијају уз настанак запаљивих прашина, гасова, пара и течности. Категоризација и класификација материјала и сировина као основа за оцену ризика од пожара и експлозија. Одређивање зона опасности у технолошким процесима у погледу степена и нивоа угроже-ности од пожара и експлозија. Опасности и мере заштите од пожара и експлозија карактеристичних технолошких процеса металургије, метало-прерађивачке, хемијске, петрохемијске и прехрамбене индустрије.

Практична настава:

Практична настава се реализује у окиру вежби, које сукцесивно прате наставу, на којима се анализирају практични примери анализе и проценe ризика од пожара и експлозија у технолошким процесима. У оквиру вежби врши се израда семинарских радова на задату тему из области анализе и проценe ризика од пожара и експлозија у технолошким процесима, њихова презентација и одбрана. Подстиче се студијски истраживачки рад реализован у Лабораторији за ризик технолошких система и индустријској пракси.

Литература

1. Б. Анђелковић, И. Крстић, Заштита од пожара у технолошким процесима, Факултет заштите на раду у Нишу, Извод са предавања, 2013.

2. Видаковић М.: Пожар и осигурање у индустрији, Фахренхеит, Београд, 2002

3. Р. Јованов, А. Павловић, Ј. Ињац, Методологија одређивања зона опасности – експлозиви и запаљиве прашине, Универзитет у Београду, Институт за нуклеарне науке „Винча“, Центар за перманентно образовање, Београд, 1996.

4. Б. Анђелковић, И. Крстић, Технолошки процеси и животна средина, Универзитетски уџбеник, Југословенски савез Друштава инжењера и техничара заштите, Ниш, 2002

ИСПИТНА ПИТАЊА

БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 
ИСПИТ