Drop Down Menu

ЗАШТИТА ОД СТАТИЧКОГ ЕЛЕКТРИЦИТЕТА И АТМОСФЕРСКОГ ПРАЖЊЕЊА
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов:

Циљ предмета: Стицање теоријског знања о настајању статичког електрицитета и енергији електричног поља, као и практичног знања о неутрализацији статичког електрицитета. Стицање теоријских знања о настанку атмосферског наелектисања. Стицање практичног знања о пројектовању, испитивању и мерењу громобранских инсталација.

Исход предмета : Оспособљеност за решавање проблема статичког наелектрисања у технолошким процесима и за заштиту од атмосферског пражњења. Повезивање стачених знања за услове настанка пожара.

Садржај предмета

Теоријска настава: Статичко нелектрисање.Теорије наелектрисавања материјала, индукција, трење, двојни електрични слој, електропотенцијали, Зиманова теорија Енергија електростатчког поља. Нагомилавање наелектрисања, растерећење, одвођење, отицање, рекомбинација и неутрализација наелектрисања. Пражњење наелектрисања, искрење, варничење, избијање. Динамички и прелазни процеси одвођења наелектрисања. Статички електрицитет у технолошким поступцима (индустрија гуме, прерада дрвета, индустрија прашкастих материја,...) Детекција и мерење статичких наелектрисања. Мерење електростатичког поља. Системи за неутрализацију наелектрисања. Отклањање опасности од статичког наелектрисања директним и индиректним методама (антистатички подови, адитиви, ...). Пројектовање система за заштиту од статичких наелектрисања. Атмосферско наелектрисање. Формирање услова електричног пражњења. Елементи теорије плазме и високо јонизованог стања, стример, удар грома. Системи заштите од атмосферског пражњења. Громобранске инсталације. Активни и пасивни прихватни системи заштите. Спустни системи. Уземљивачи. Изједначавања потенцијала. Отпор распростирања. Напонски левак и напон корака. Стандарди и правилници. Мерење и контрола громобранских инсталација. Пројектовање громобранских инсталација.

Практична настава: Вежбе: Примери примене основних закона теорије електростатичког и стационарног електричног поља. Примери израчунавања електростатичког поља у технолошким процесима.

Практична мерења на терену. Примери пројектовања заштите од атмосферског пражњења и практична мерења.

Методе извођења наставе: Теоријска настава, Рачунске и практичне вежбе

CV НАСТАВНИКА
Владимир Б. Станковић


 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 
КОЛОКВИЈУМ ИСПИТ