Drop Down Menu

ТЕОРИЈА ЉУДСКИХ ГРЕШАКА

 

Статус предмета: изборни

Година: I

Семестар: јесењи (I)

Број ESPB бодова: 5

Начин провере знања: колоквијуми

Начин полагања испита: у писаној форми

Циљ програмског садржаја: Стицање знања о природи људског понашања и узроцима настајања људских грешака, као и о методама за идентификацију и квантификацију људских грешака.

Програмски садржај: Појам, дефиниције и класификације људских грешака. Природа и узроци људских грешака. Теорије о људским грешкама. Основни кораци у процени људских грешака. Препознавање људске грешке. Дефинисање проблема. Анализа задатака. Анализа људске грешке. Идентификација људске грешке. Представљање грешке. Проверавање значајности грешке. Процена утицаја грешке. Базе података о људским грешкама, механизми и фактори обликовања учинка. Методе за идентификацију људске грешке (HAZOP, SHERPA,...). Методе за квантификацију људске грешке – метода апсолутне вероватноће процене, метода индекса вероватноће успеха, метода за предвиђање нивоа људске грешке, метода процене и редукције људске грешке. Ублажавање људске грешке: редукција, модели обуке оператeра за деловање у ризичним ситуацијама, осигурање квалитета, документација. Синергија метода. Студије случаја – практична примена метода.

Исход учења: Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је: да разуме природу и узроке људских грешака, да примењује методе за идентификацију и квaнтификацију људских грешака, да оцењује ризике од људских грешака, да даје адекватне предлоге за смањење људских грешака на прихватљив ниво.

Литература:

  1. Стојиљковић, Е. (2013). Теорија људских грешака (интерни материјал за припрему испита).

  2. Стојиљковић, Е. (2011). Методолошки оквир за процену људске грешке. Докторска дисертација. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

  3. Гроздановић, М. (1999). Ергономско пројектовање делатности човека оператора. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

  4. Spurgin, Ј. A. (2010). Human Reliability Assessment: Theory and Practice. CRC Press. Taylor and Francis Group, LLC

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

CV НАСТАВНИКА

др Евица Стојиљковић,
ванредни професор

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 
КОЛОКВИЈУМИ
ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА
11-02-2020

 

ТЕРМИНИ ПОПРАВНИХ КОЛОКВИЈУМА:
13.03.2020. у 14:00.