Drop Down Menu

ИНДУСТРИЈСКА ВЕНТИЛАЦИЈА
 

Статус предмета: обавезaн

Број ЕСПБ: 5

Услов: /

Циљ предмета

Стицање теоријских и практичних знања о системима за индустријску вентилацију.

Исход предмета

Поседовање знања о индустријским системима, вентилационим системима, техникама вентилирања и типовима вентилационих система.

Садржај предмета

Теоријска настава

Дефинисање и подела индустријских постројења. Класификација вентилациониг система. Специфичности система за вентилацију различитих индустријских постројења (Дрвна индустрија, хемијска индустрија, петро-хемијска индустрија, комерцијалне кухиње, рудничке јаме, производни погони лако запаљивих материјала....)

Литература

Исаиловић: Збирка техничких прописа о заштити од пожара и експлозија, Смеитс, Београд

Industrial ventilation manual of recommended practice, 23th edition, ACGIH, USA

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 
ИСПИТ

 

 

   

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА - СЕПТЕМБАР 2019