Drop Down Menu

УПРАВЉАЊЕ ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

II КОЛОКВИЈУМ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 14.01.2020. У 13:00
ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 20.01.2020. У 13:00
 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: нема

Циљ предмета

Стицање основних знања о заштити животне средине, о значају и улози заштите животне средине и о појму, сврси и циљевима система управљања животном средином.

Исход предмета

Савладавањем програмског садржаја студент стиче неопходна знања о концепту управљања заштитом животне средине и способност очувања и унапређивања животне средине уз примену и спровођење светских стандарда квалитета и заштите животне средине.

Садржај предмета

Теоријска настава

Појам менаџмента. Основне функције менаџмента (планирање, организовање, управљање људским ресурсима, вођење и контрола). Подела процеса управљања. Улога и задаци менаџера. Особине, знања и способности менаџера.

Појам, сврха и циљеви управљања заштитом животне средине. Основни типови управљања заштитом животне средине. Начела заштите животне средине. Принципи управљања заштитом животне средине.

Системи управљања заштитом животне средине на националном нивоу. Субјекти управљања заштитом животне средине. Надлежност локалне самоуправе у области заштите животне средине. Место и улога организација цивилног друштва у систему заштите животне средине. Стратешка процена утицаја и процена утицаја на животну средину. Примена информационе комуникационе технологије у системима управљања заштитом животне средине.

Управљање заштитом животне средине као пословни процес. Системи управљања заштитом животне средине према међународним нормама. Модел система управљања према серији стандарда из групе ISO 14000. Управљање ризицима у складу са нормом ISO 31000:2009. Систем управљања заштитом животне средине применом модела bussines intelligence.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Разрада актуелних тема из области управљања заштитом животне средине.

Литература

·  Живковић С. (2015). Управљање заштитом животне средине (скрипта). Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

·  Črnjar M., Črnjar K., Perić J., Zelenika R., Denona-Bogović N. (2009). Menadžment održivog razvoja: ekonomija, ekologija, zaštita okoliša. Opatija: Fakultet za menadžement u turizmu i ugostiteljstvu.

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА

 

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРЕДМЕТА

 

CV НАСТАВНИКА


 

НАЧИН
 ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 
II КОЛОКВИЈУМ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 14.01.2020. У 13:00
ПОПРАВНИ КОЛОКВИЈУМИ ЋЕ СЕ ОДРЖАТИ 20.01.2020. У 13:00