Drop Down Menu

РИЗИК И САНАЦИЈА УДЕСА

 

Наставник: Живковић В. Ненад, Ђорђевић В. Амелија

Статус предмета: Обавезaн

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета

Стицање знања о процедурама и методолошким приступима за: индентификацију ризичног објекта, одређивање могућег нивоа удеса, мерама заштите, фазама и поступцима санације.

Исход предмета

Оспособљеност за израду политике превенције удеса, извештаја о стању безбедности, панова заштите и планова санације.

Садржај предмета

Теоријска настава

Идентификација ризичних објеката. Материје које подлежу процени ризика од удеса. Граничне количине у процесу. Оцена програмских нивоа удеса: први, други, трећи програмски ниво. Анализа последица изван комплекса ризичног објекта: избор метода за израду модела, сценарији најгорег могућег случаја испуштања опасних материја, алтернативни сценарији испуштања опасних материја. Претпоставке за израду модела. Процена удаљености од границе опасности. Одређивање повредивих објеката ван комплекса ризичног објекта. Процена ризика од удеса: избор и прелиминарна анализа објеката, процена ризика проузрокованог већим акцидентом, процена ризика континуираних емисија. Карте ризика: токсиколошких утицаја, ударног таласа експлозија, топлотног утицаја. Мере заштите на објектима и постројењима. Санација удеса, фазе, поступци.

Практична настава

Процена ризика  методологијом за брзу процену ризика-REHRA. Процена ризика методологијом EPA, CEEPO. Процена ризика применом Правилника о  методологији за процену ризика од хемијског удеса.  Политика превенције удеса. Извештај о стању сигурности. План заштите од удеса. План санације.

Литература

1. В. Николић, Н. Живковић,  Безбедност у радној и животној средини, ванредне ситуације и образовање, Факултет заштите на раду у Нишу, Ниш, 2010., стр.330., CIP  (монографија националног значаја).

2. С. Савић, М. Станковић, Симстемска анализа и теорија ризика, Заштита прес, Београд, 2002. стр. 145.

3. Притучник за разврставање и утврђивање приоритета међу ризицима изазваним великим несрећама у процесној и сродним индустријама, IAEA-TECDOC-727, Министарство заштите околиша и просторног уређења, Загреб, 2001., стр. 59.

4. Опће смјернице за програме управљања ризицима (40-CFR-68), Министарство заштите околиша и просторног уређења, Загреб, 2001. стр.72.

5. Утврђивање и процјена опасности у локалној заједници, Министарство заштите околиша и просторног уређења, Загреб, 2001.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА
 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ КОЛОКВИЈУМА НАЛАЗИ СЕ У СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА

 

 

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ У ТЕРМИНУ ВЕЖБИ, ИЛИ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ КОД ПРЕДМЕТНОГ АСИСТЕНТА.

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

1. ДЕО

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАЦИ МОГУ СЕ ПРЕУЗЕТИ У ТЕРМИНУ ВЕЖБИ ИЛИ ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКЕ ПОШТЕ КОД ПРЕДМЕТНОГ НАСТАВНИКА

РЕЗИМЕ - ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ПРИЛОГ 1

ПРИЛОГ 2

ПРИЛОГ 3

ПРИМЕРИ - ИЗВЕШТАЈ О БЕЗБЕДНОСТИ

СТАБЛО ГРЕШКЕ

ОДРЕЂИВАЊЕ ФРЕКВЕНЦИЈЕ

ARAMIS D1C
APPENDIX 15

РЕЗУЛТАТИ ДРУГОГ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА
12.02.2020.