Drop Down Menu

ТЕОРИЈА ОДЛУЧИВАЊА

 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета : Стицање знања о врстама и карактеристикама одлучивања и система за подршку одлучивању.

Исход предмета : Развијена вештина студената да у различитим условима и захтевима окружења доносе рационалне одлуке.

Садржај предмета

Теоријска настава: Основне теорије одлучивања. Анализа одлучивања. Анализа одлучивања без узорковања, анализа одлучивања са узорковањем. Стабло одлучивања и секвенцијално одлучивање. Теорија корисности. Једноатрибутивна теорија неизвесности. Вишеатрибутивна теорија корисности. Методе вишекритеријумске анализе. Групно одлучивање. Информациони системи и системи за подршку одлучивању и групном одлучивању. Експертни системи. Системи за подршку одлучивању базирани на знању. Интелигентни системи за подршку одлучивању. Интернет и подршка одлучивању.

Методе извођења наставе: Предавања и рачунске/аудитивне вежбе.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА