Drop Down Menu

ТЕОРИЈА ЉУДСКИХ ГРЕШАКА

 

Статус предмета: обавезни

Година: I

Семестар: јесењи (I)

Број ESPB бодова: 5

Начин провере знања: колоквијуми

Начин полагања испита: у писаној форми

Циљ програмског садржаја: Стицање знања о природи људског понашања и узроцима настајања људских грешака, као и о методама за идентификацију и квантификацију људских грешака.

Програмски садржај: Појам, дефиниције и класификације људских грешака. Природа и узроци људских грешака. Теорије о људским грешкама. Основни кораци у процени људских грешака. Препознавање људске грешке. Дефинисање проблема. Анализа задатака. Анализа људске грешке. Идентификација људске грешке. Представљање грешке. Проверавање значајности грешке. Процена утицаја грешке. Базе података о људским грешкама, механизми и фактори обликовања учинка. Методе за идентификацију људске грешке (HAZOP, SHERPA,...). Методе за квантификацију људске грешке – метода апсолутне вероватноће процене, метода индекса вероватноће успеха, метода за предвиђање нивоа људске грешке, метода процене и редукције људске грешке. Ублажавање људске грешке: редукција, модели обуке оператeра за деловање у ризичним ситуацијама, осигурање квалитета, документација. Синергија метода. Студије случаја – практична примена метода.

Исход учења: Студент који успешно савлада предвиђен програмски садржај оспособљен је: да разуме природу и узроке људских грешака, да примењује методе за идентификацију и квaнтификацију људских грешака, да оцењује ризике од људских грешака, да даје адекватне предлоге за смањење људских грешака на прихватљив ниво.

Литература:

  1. Стојиљковић, Е. (2013). Теорија људских грешака (интерни материјал за припрему испита).

  2. Стојиљковић, Е. (2011). Методолошки оквир за процену људске грешке. Докторска дисертација. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

  3. Гроздановић, М. (1999). Ергономско пројектовање делатности човека оператора. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

  4. Spurgin, Ј. A. (2010). Human Reliability Assessment: Theory and Practice. CRC Press. Taylor and Francis Group, LLC

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА
ПРЕДМЕТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

CV НАСТАВНИКА

др Евица Стојиљковић,
ванредни професор

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 
КОЛОКВИЈУМИ
ИСПИТ