Drop Down Menu

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИСАЊЕ ВОДА

 

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 4

Услов:

Циљ предмета

Стицање знања о системима за водоснабдевање и каналисање насеља

Исход предмета

Оспособљавање студената за самосталан рад у области контроле рада и управљања изведених система за снабдевање водом и каналисање насеља

Садржај предмета

Теоријска настава

Водоснабдевање:

Елементи система за снабдевање водом насеља и индустрије

Изворишта за снабдевање водом и мере заштите

Трансформација квалитета воде

Дистрибутивна мрежа и остали објекти система за водоснабдевање

Контрола рада и управљање системом водоснабдевања

Каналисање

Системи за прихватање и одвођење отпадних и осталих вода

Количине и квалитет вода

Каналски системи и диспозиција отпадних и осталих вода

Контрола рада и управљање каналиским системом

Практична настава:

Рачунске вежбе и семинарски рад из области дефинисања система водоснабдевања и каналисања насеља. Основи прорачуна, мерења и контроле рада система за водоснабдевање и каналисање насеља.

Литература

1. М. Милојевић (1990). Снабдевање насеља водом и каналисање. Научна књига, Београд

2. М. Јахић (1989). Снабдевање водом и заштита вода - комунална водопривреда. Пољопривредни факултет, Нови Сад

 

ОСНОВНИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕДАВАЊА
- ПРВИДЕО -