Drop Down Menu

ПРОЦЕСИ У КОМУНАЛНИМ СИСТЕМИМА
 

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања, вештина  и компетентности за управљање процесима у развоју и унапређењу комуналног система и заштити и унапређењу квалитета животне средине у урбаним подручјима.

Исход предмета: Знања и вештине за идентификацију и ефикасно и ефективно управљање процесима и организацијама у комуналном систему на локалном и регионалном нивоу.

Садржај предмета

Теоријска настава: Комуналне делатности и комунални систем. Идентификација основних, помоћних и менаџмент процеса у комуналном систему. Везе између процеса – дијаграм тока. Моделирање процеса са дефинисањем критичних тачака и оптималног тока у функцији ефективности и ефикасности процеса у комуналном систему. Симулација процеса са циљем интеграције функција елемената комуналног система. Процена утицаја комуналног система и комуналних делатности на животну средину. Трансформација, реорганизација и повећање ефикасности и ефективности комуналних сервиса.

Практична настава: Основни, помоћни и менаџмент процеси у комуналном систему. Карта процеса. Дијаграм тока процеса у комуналним делатностима и комуналном систему. Управљање процесима и пројектима у комуналном систему. Учешће јавности у менаџменту комуналним системом.

Методе извођења наставе: Рад у групама, предавања, практичне вежбе, посета локалним и регионалним комуналним предузећима и управама јединица локалне самоуправе...

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

МАТЕРИЈАЛ
ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА
27-12-2019