Drop Down Menu

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Пренети студентима предметне садржаје о обновљивим изворима енергије. (сунчева, геотермална, биомаса, ветар и вода) и примене у постројењима за њихову трансформацију у топлотну и електричну енергију. Подићи свест студената о неопходности и значају коришћења обновљивих извора енергије и очувању животне средине. Детаљно упознати студенте са начинима рада постројења и економским аспектима примене обновљивих извора енергије.

Исход предмета: Спајање теоријског и практичног приступа у коришћењу обновљивих извора енергије. Стицање практичних искуства у раду са постројењима која користе обновљиве изворе енергије. Подигнута и перманентно задржана свест о неопходности и значају коришћења обновљивих извора енергије и очувању животне средине.

Садржај предмета:

Теоријска настава: Увод у обновљиве изворе енергије. Потреба за обновљивим изворима енергије. Основно извори и облици енергије. Својства обновљивих извора енергије. Ефекат стаклене баште. Глобално загревање. Екстремни метеоролошки услови. Учешће коришћења обновљивих извора енергије у продукцији гасова са ефектом стаклене баште. Учешће коришћења обновљивих извора енергије у продукцији примарних и секундарних загађивача животне средине. Регулатива обновљивих извора енергије. Директива Европске Уније о обновљивим изворима. Обновљиви извори енергије у законодавству Србије. Соларна енергија. Сунце као извор енергије. Директна конверзија сунчевог зрачења у топлотну и електричну енергију. Примена сунчеве енергије и утицај на околину. Енергија из соларних панела. Постављање соларних панела. Активни и пасивни системи. Геотермална енергија. Основни појмови. Извори геотермалне енергије. Опрема за добијање и транспорт. Примена геотермалне енергије. Директна примена за грејање и производњу електричне енергије.Енергија ветра. Основни појмови. Ветрогенератори, аеродинамичност, врсте, димензије и избор. Основни елементи. Системи за сигурност и контролу. Постављање. Примена ветрогенератора и утицај на околину. Енергија воде. Расположиви енергетски ресурси. Енергија таласа. Енергија плиме и осеке. Енергија биомасе. Основни појмови. Извори биомасе. Енергетски потенцијал. Потенцијал биомасе у Србији. Технологија за прераду биомасе (производња брикета, пелета, сечке...). Енергија од отпадног дрвета, отпадака од земљорадње и комуналног отпада. Транспорт и складиштење биомасе. Утицај на околину. Биомаса из сточарске производње. Примена у производњи биогаса. Примена узгајане биомасе за производњу биодизела. Напредни енергетски системи (гориве ћелије, водонично гориво). Рециклажа отпада. Процеси производње топлотне и електричне енергије из обновљивих извора енергије. Котлови на биомасу. Комбинована производња топлотне и елетричне енергије. Друштвени и економски показатељи употребе обновљивих извора енергије. Развој тржишта. Политика цена. Регулативне мере.

Рачунске вежбе које су у потпуности прилагођене предавањима.

Методе извођења наставе: Предавања, вежбе, консултације, израда домаћих задатака и семинарског рада,  писмени и усмени испит.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

СПИСАК ПИТАЊА ЗА
 ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

 

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ