Drop Down Menu

СИСТЕМСКО ИНЖЕЊЕРСТВО
 

Обавештење
На основу одлуке ННВ од 15.5.2020. године о смањењу броја испитних питања за предмете пролећног семестра, студенти су у школској 2019/2020 ослобођени испитних питања под редним бројевима од 48 до 60 (укључујући и та питања).

 

Статус: ИЗБОРНИ

Година: I

Семестар: II

Број ЕСПБ бодова: 4

Предуслови за упис предмета: -

Начин провере знања: колоквијуми, семинарски рад

Начин полагања испита: у писаној форми

Циљ програмског садржаја: Стицање знања о основним карактеристикама, процесима и дисциплинама системског инжењерства и о моделима и методима одлучивања и оцене ефективности.

Програмски садржај: Увод у системско инжењерство – савремено окружење и потребе за системским инжењерством; системска анализа (појам, фазе, функције, предности); системско инжењерство и животни циклус система. Системски инжењерски процес – идентификација захтева корисника, оперативних захтева и захтева окружења; идентификација и рангирање мера перформанси; функционална анализа; оптимизација. Основне дисциплине системског инжењерства – софтверско инжењерство, инжењерство поузданости, инжењерство одржавања, инжењерство људског фактора, инжењерство безбедности, производно инжењерство, инжењерство логистике, инжењерство квалитета, инжењерство животне средине, инжењерска економија (функције, основни процеси, интеракција процеса, методи анализе). Управљање системским инжењерством – планирање и организовање процеса системског инжењерства. Модели и методи одлучивања – алтернативе у одлучивању, модели одлучивања, евалуација одлуке, одлучивање у условима одређености, у условима ризика и у условима неодређености. Модели и методи за процену ефективности система заштите животне средине.

Исход учења: Оспособљеност за повезивање инжењерских и менаџерских захтева у процесу анализе и решавања проблема заштите животне средине, за развој и примену метода и процедура за процену ефективности система заштите животне средине и за укључивање у тимски рад и колаборативно одлучивање.

ДИНАМИЧКИ ПЛАН
 ПРЕДМЕТА

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА
 ПРЕДМЕТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

СЕМИНАРСКИ РАДОВИ

 

ПРВИ КОЛОКВИЈУМ

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

   

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
2017-2018