Laboratorija za upravljanje kvalitetom vazduha

Laboratorija za upravljanje kvalitetom vazduha

MODERAN TEHNIČKI CENTAR NA FAKULTETU ZAŠTITE NA RADU U NIŠU

Websajt Fakulteta

O nama


Glavni ciljevi i aktivnosti

- Istraživanje zagađenosti ambijentalnog vazduha i ocena kvaliteta vazduha,

- Istraživanje zagađenosti vazduha radne sredine,

- Istraživanje zagađivanja vazduha iz saobraćaja,

- Monitoring ambijentalnog vazduha u skladu sa propisima o zaštiti vazduha,

- Monitoring zagađemosti vazduha u akcidentnom ispuštanju veoma toksičnim materija,

- Istraživanje emisije lako-isparljivih toksičnih supstanci iz zemljišta, sa deponija otpada, iz močvara i sl.,

- Monitoring gasova staklene bašte u emisijama iz energetike, saobraćaja i teh. procesa.

Ključne reči

Kvalitet vazduha,

Merenje koncentracije zagađujućih supstanci,

Monitoring ambijentalnog vazduha

Zagađenost vazduha radnih mesta.

Ostvareni rezultati

Osposobljenost laboratorije za monitoring zagađenja ambijentalnog vazduha prema standardu 17025;

Osposobljenost laboratorije za merenje zagađenosti vazduha radne sredine;

Formirana laboratorijska linija za ispitivanja prečistača gasova od prašine i hemijskog zagađenja.

Realizovani projekti

Nacionalni projekti:

-Razvoj sistema za ispitivanje prečistača otpadnih gasova - br. TR21010;

-Unapređenje sistema monitoringa i procene dugotrajne izloženosti stanovništva zagađujućim supstancama u životnoj sredini primenom neuronskih mreža - III 43014;

Realizovani prototipovi

Realizovane doktorske disertacije:

-"Distribuirani sistemi monitoringa i rizik od aerozagađenja, doktorska disertacija"; 2007. Viša Tasić;

-"Istraživanje polјa koncentracije aerozagađenja primenom generalisanog Gausovog disperzionog modela"; 2008 .Gršić Zoran;

Projekti:

-Akcioni plan održivog energetskog razvoja grada Niša (Sustainable Energy Action Plan – SEAP Niš), 2014;

-Podprojekat "Ekološka bezbednost Grada Niša,u okviru Strategije bezbednosti Grada Niša", period realizacije 2009- 2010, Finansiran od strane: USAID;

Realizovani patenti ili druga sredstva za valorizaciju istraživanja

Realizovana tehnička rešenja:

-Web portal lokalni registar izvora zagađivanja (2013);

-Laboratorijska linija za ispitivanje prečistača gasova (2012);

Usluge


Ispitivanja zagađenja u ambijentalnom vazduhu: automatski-stalni monitoring

• Monitoring osnovnih zagađujućih supstanci u ambijentalnom vazduhu (imisionih koncentracija): SO2; SO; NOx,NO2, NO; O3; PM10; PM2,5; aromatičnih uglјovodonika itd.

• Merenje metereoloških parametara - pravlјenje ruže zagađenja.

• Ispitivanje zagađenosti ambijentalnog vazduha pri udesu postrojenja i uređaja sa opasnim materijama.

• Utvrđivanje zaštitnih zona za evakuaciju lјudi u udesima postrojenja, uređaja i transportnih sredstava sa opasnim matrijama.

Ispitivanja zagađenja na izvorima emisije

• Ispitivanje emisije iz energetskih izvora zagađivanja : SO2, SO, NOx, NO2,

• Ispitivanje emisije iz tehnoloških izvora zagađivanja: amonijaka, organskih rastvarača, aromatičnih uglјovodonika, alkohola, estra, ketona … (50 komponenti).

Ispitivanja zagađenosti vazduha radnih prostora

• Merenje zagađujućih supstanci u vazduhu radne sredine,…(75 supstanci)

• Merenje mikroklimatskih parametara radne sredine,

• Merenje koncentracija zapalјivih i eksplozivnih gasova i para u vazduhu zatvorenog prostora i slobodnom prostoru atmosfere.

Ispitivanja efikasnosti prečistača

Ispitivanje uređaja za nanošenje premaznih sredstava sa aspekta emisije para i aerosola u vazduhu radne sredine. Ispitivanje i analiza radnih parametara ventilacionih sistema. Ispitivanje i određivanje radnih parametara prečistača gasova i para- stepena prečišćavanja

Izrada studija uticaja na životnu sredinu, izveštaja o stanju bezbednosti postrojenja, procene ugroženosti teritorije od katastrofalnih događaja i sl.

Istraživački resursi


Osoblje


...

Dr Nenad Zivković, red. prof.

Rukovodilac laboratorije (CV)

...

Dr Ana Miltojević, asistent

Član laboratorije (CV)

...

Dr Amelija Đorđević, red. prof

Član laboratorije (CV)

...

Dr Miomir Raos, red. prof

Član laboratorije (CV)

...

Dr Tatjana Golubović, red.prof.

Član laboratorije (CV)

...

Dr Dušanka Pejčić, saradnik

Član laboratorije (CV)

...

Aca Božilov, asistent

Član laboratorije (CV)

Kontakt


Informacije

Prof dr Nenad Živković, rukovodilac laboratorije

Univerzitet u Nišu, Fakultet zaštite na radu u Nišu

Laboratorija za upravljanje kvalitetom vazduha

Čarnojevića 10A, 18000 Niš

nenad.zivkovic@znrfak.ni.ac.rs

Fiksni telefon : +381 18 529 852

Mobilni telefon : 063 104 25 98

Fax : +381 18 249 962