Drop Down Menu

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА И ЕКСПЛОЗИЈА УСЛЕД ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ
 

Статус предмета: oбавезaн

Број ЕСПБ: 6

Услов:-

Циљ предмета

Стицање стручних знања за идентификацију и анализу опасности и заштиту материјалних добара, културних вредности и људских живота од пожара и експлозија изазваних дејством електричне енергије.

Исход предмета

Савладавањем програмског садржаја студенти су оспособљени да: идентификују опасности, анализирају мере заштите и оцењују ризик од настанка пожара и експлозија услед дејства електричне енергије; испитују безбедност електричних инсталација, уређаја, опреме и система заштите од статичког и атмосферског електрицитета.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Електрична енергија као узрок пожара и експлозија. Елементи електроенергетских објеката, електричних инсталација и уређаја као извори паљења. Техничке норме за примену мера заштите од пожара и експлозија услед дејства електричне енергије. Мере заштите од настанка пожара и експлозија у електричним постројењима, електричним инсталацијама и електричним уређајима. Еx-електричне инсталације и уређаји. Мерења и испитивања елемената заштите од опасног дејства електричне енергије. Заштита од статичког електрицитета. Заштита од атмосферског електрицитета.

Практична настава:

Израчунавање параметара опасности и заштите од значаја за настанак пожара и експлозија од електричне енергије. Упознавање студената са практичном применом мерења пожарно опасних параметара електричних кола и мера заштите од пожара и експлозија узрокованих електричном енергијом. Испитивање мера заштите од пожара и експлозија услед дејства електричне енергије.

Литература

  • Вучковић, Љ. (2007). Електрична енергија и ризик од пожара и експлозија. Ниш: Факултет заштите на раду у Нишу.

  • Петровић, М. и др., (1995). Противексплозијска заштита, Ниш: Институт за квалитет радне и животне средине "1 мај".

  • Радаковић, З. и Јовановић, М. (2008). Специјалне електричне инсталације, Београд: Академска мисао.

  • Секуловић Д., Кадић, М. (1991). Збирка прописа из области заштите од пожара и експлозија са објашњењима за практичну примену. Београд: ИГПП Нова Просвета.

  • Вучковић, Љ., Цветковић, М. (2001). Заштита од пожара и експлозија услед дејства електричне енергије. Практикум за лабораторијске и теренске вежбе. Ниш: Факултет заштите на раду.

CV НАСТАВНИКА
Владимир Б. Станковић


 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
  I ДВОЧАС - 26.11.2015

II ДВОЧАС - 03.12.2015

III ДВОЧАС - 10.12.2015

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
17.12.2015.

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
24.12.2015.

ЛАБОРАТОРИЈСКЕ ВЕЖБЕ
14.01.2016  i  21.01.2016