Drop Down Menu

ВЕНТИЛАЦИЈА ПОЖАРНО УГРОЖЕНИХ ПРОСТОРА
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета

Стицање теоријских и практичних знања о системима за вентилацију пожарно угрожених простора.

Исход предмета

Поседовање знања о пожарно угроженим просторима, вентилационим системима, техникама вентилирања и одимљавања пожаром захваћених објеката.

 Садржај предмета

Теоријска настава

Дефинисање и подела пожарно угрожених простора. Подела противпожарне вентилације.Специфичности система за вентилацију различитих пожарно угрожених простора (складишта, надземни објекти, комерцијални и стамбени високи објекти, комерцијалне кухиње, подземне гараже, рудничке јаме, производни погони лако запаљивих материјала....)

Литература

1. Исаиловић,  Збирка техничких прописа о заштити од пожара и експлозија, Смеитс, Београд

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ