Drop Down Menu

ЗАШТИТА ЗГРАДА ОД ПОЖАРА
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:

Циљ предмета: Оспособљавање студената да: анализирају положај грађевинског објекта високоградње и његову конструкцију са аспекта опасности од пожара, прорачунавају ризик и повредивост објекта од пожара, пројектују и уграђују превентивне техничке мере заштите од пожара за објекте високоградње.

Исход предмета : Студент који успешно савлада предвиђене наставне садржаје оспособљен је: да прорачунава ризик објеката високоградње од пожара; да самостално или у тиму израђује пројекте заштите од пожара за објекте високоградње, као делове инвестиционо техничке документације грађевинских објеката.

Садржај предмета

Теоријска настава: Грађевински материјали и њихово понашање у условима пожара. Грађевински конструк-тивни елементи. Грађевинске конструкције. Ризик објекта од пожара. Пожарни инжење-ринг. Концепт заштите објеката од пожара при пројектовању (уграђене мере заштите): пожарни сектори и сегменти; противпожарни зидови; противпожарна врата... Мере заштите подрумских и укопаних просторија од пожара. Заштита приземних и вишеспратних објеката од пожара. Заштита објеката од дима при пожару. Евакуација при пожару.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

Рачунске вежбе: Израчунавање ризика објекта од пожара (пожарно оптерећење, отпорност елемената конструкције на пожар...). Прорачун времена евакуације.

Семинари: Израда и презентација семинарских радова према изабраној теми, дискусија

Методе извођења наставе: Предавања и презентације наставника; Рачунске вежбе; Семинари; Консултације.

ДР ДУШИЦА ПЕШИЋ, РЕД.ПРОФ.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ