Drop Down Menu

ДИНАМИКА ПОЖАРА
 

 

Студијски програм/студијски програми : Инжењерство заштите од пожара

Врста и ниво студија: Мастер академске студије – други ниво студија

Назив предмета: Динамика пожара

Наставник (Презиме, средње слово, име): Пешић Ј. Душица, Зигар Н. Дарко

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов:

Циљ предмета

Стицање знања о пожару као динамичком процесу који се одиграва у времену и простору.  

Исход предмета 

Разумевање динамике пожара што представља базу за бављење пословима у области превентивне, репресивне и санационе заштите од пожара.

Садржај предмета

Теоријска настава

Фазе развоја пожара. Основни параметри развоја пожара у оквиру појединих развојних фаза. Појаве које прате динамику пожара (flash-over, backdraft, bleve...). Динамика пожара у времену и простору (како у затвореном, тако и на отвореном  простору). Утицај параметара окружујуће средине на развој пожара.  Термодинамика пожара (гасовита смеша продуката сагоревања и ваздуха као отворени термодинамички систем, диференцијалне једначине одржања масе, енергије, компонената смеше продуката, топлотни и температурски режим пожара...). 

Моделовање и симулација динамике пожара. 

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад Рачунске вежбе: Израчунавање параметара пожара. 

Рачунарске вежбе: Оспособљавање студената за употребу програмских пакета FDS, ALOHA

Семинари: Израда и презентација семинарских радова према изабраној теми, дискусија

Литература 

1.   Д. Јовановић, Д. Томановић: Динамика пожара, Факултет заштите на раду, Ниш, 2002, стр. 252

2.   D. Drysdale, An Introduction to Fire Dynamics, p. 512, Wiley  & Sons, 2011

3.   G.H. Yeoh, K.K. Yuen, Computational Fluid Dynamics in Fire Engineering: Theory, Modelling and Practice, p. 517, Elsevier, 2009.

ДР ДУШИЦА ПЕШИЋ, РЕД.ПРОФ.

 

НАЧИН ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБА
 

КОЛОКВИУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ КОЛОКВИЈУМА

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈАНУАР-ФЕБРУАР 2020