Drop Down Menu

ТЕОРИЈА ПАЉЕЊА И ГОРЕЊА

 

Статус предмета: обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Формирање основа за инжењерске прорачуне процеса сагоревања које се односе на стехиометријске и термодинамичке проблеме, формирање фронта пламена, његову брзину и изворе паљења.

Исход предмета: Студент се оспособљава за самостално извођење стехиометријских и термотехничких прорачуна који се односе на процесе сагоревања; за мерење састава гасовитих продуката сагоревања и ефикасности процеса и за изналажење оптималног режима одвијања процеса.

Садржај предмета

Теоријска настава: Физичко-хемијске основе процеса горења. Дефиниција и услови потребни за горење. Термодинамика процеса горења.

Кинетика процеса горења. Самозапаљивост. Потпуно и непотпуно сагоревање. Горење гасовитих горива. Физичко - хемијска својства гасовитих горива. Услови горења. Границе експлозивности, опасности од експлозије и мере заштите. Горење течних горива. Физичко - хемијска својства течних горива, температура горења, продукти сагоревања. Горење чврстих горива. Физичко-хемијска својства чврстих горива. Утицај састава и величине честице на процес горења. Дефиниција појма прашине, врсте прашине, узроци експлозије прашине. Самозапаљивост прашине. Спаљивање отпада. Поступци спаљивања. Елементи важни за животну средину које треба узети у обзир. Релевантни фактори у технологији спаљивања отпада.

Практична настава: Проширивање знања са предавања, тестови провере, показне вежбе

Методе извођења наставе: Вербално текстуални метод (излагања, разговори, писани материјали), илустративно демонстрациони (power point презентације, анимације, симулације), лабораторијско - експеримен-талне самосталне и показне вежбе.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

СПИСАК ПИТАЊА
ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА

МАТЕРИЈАЛ ЗА ПРИПРЕМУ ИСПИТА МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ У СКРИПТАРНИЦИ ФАКУЛТЕТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 

 

 

 

 

 

РEЗУЛТАТИ ПРВОГ И ДРУГОГ ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА
 

РEЗУЛТАТИ ДРУГОГ КОЛОКВИЈУМА
 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ЈАНУАР 2020

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ
из предмета Теорија паљења
 и горења 2019/2020
за студенте који су радили
 поправне колоквијуме

ПРЕДИСПИТНЕ ОБАВЕЗЕ