Drop Down Menu

EКОНОМИКА ЗАШТИТЕ НА РАДУ
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о негативним економским последицама неповољних услова за рад и оспособљавање за практично сагледавање губитака и издатака и њихових утицаја на резултате пословања.

Исход предмета: Оспособљеност студената за практична истраживања и анализе нагативних непосредних последица у области заштите на раду, као и за сагледавање негативних економских последица незгода на раду и њиховог утицаја на резултате пословања.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод у економику заштите на раду. Појам, настанак, развој, методе, значај. Непосредне последице повреда на раду. Смртне повреде. Професионалне болести рада. Инвалидност. Економске последице, губици, издаци. Методе израчунавања економских губитака. Утицај заштите на раду на квалитет економије. Утицај на продуктивност и економичност. Утицај на физички обим производње и економске резултате. Инвестиције у заштити на раду: појам, значај, класификација. Инвестиције према времену улагања – претходне и накнадне. Инвестиције према намени улагања. Економски ефекти улагања.

Практична настава: Вежбе: Упознавање и рад са статистичким публикацијамa. Обрада економских показатеља и њихова валоризација. Анализа економских последица на примерима из праксе. Презентација и оддбрана семинарских радова.

Методе извођења наставе: Предавања и презентације наставника; Рачунске вежбе; Семинари; Консултације.

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ КОЛОКВИЈУМА