Drop Down Menu

СОЦИОЛОГИЈА ЗАШТИТЕ НА РАДУ
 

ОБАВЕШТЕЊЕ
Дана 21.11.2019. одлаже се консултативна настава на предмету Социјална екологија на СП МАС Управљање заштитом животне средине и Инжењерство заштите животене средине, као и консултације на предметима Социјална екологија и Социологија заштите на раду.
Др Весна Милтојевић

 

 

Статус: изборни

Година: I

Семестар: I

Број ЕСПБ бодова: 4

Предуслови за упис предмета: -

Начин провере знања: колоквијуми, семинарски рад

Начин полагања испита: усмено

Циљ програмског садржаја: Усвајање знања о општим и посебним задацима Социологије заштите на раду ради откривања и санирања основних узрока нарушавања интегритета човека у радној средини.

Програмски садржај: Предмет и метод Социологије заштите на раду; социолошко проучавање рада (појам рада, појам и елементи радне средине, врсте радних средина); узроци и облици нарушавања интегри-тета човека у радној средини (појам човековог физичког, психичког и моралног интегритета, узроци и облици нарушавања интегритета човека у радној средини, појам и узроци повреда на раду и професионалних болести, теорије о узроцима повреда на раду и професионалних болести); остваривање безбедних услова рада у радној средини (индустријска, пољопривредна и радна средина друштвених делатности и безбедни услови рада); живот изван рада и безбедни услови рада (начин живота, место и услови становања, породични односи и буџет ван радног времена и безбедни услови рада); радни морал и однос према раду (мотивација за рад и детерминанте односа према раду, особине личности, друштвено-економски односи и мотивација за рад и безбедне услове рада); друштво и безбедни услови рада (чиниоци који одређују однос друштва према остваривању безбедних услова рада, остваривање безбедних услова рада код нас); савремени свет и безбедни услови рада (глобални проблеми савременог света и остваривање безбедних услова рада, земље у транзицији и безбедни услови рада).

Исход учења: Знања која треба да омогуће боље схватање чињенице да нема трајног и суштинског решавања проблема у радној средини без уважавања социјалних фактора радне средине и ван ње који су од значаја за остваривања безбедних услова рада. заштите.

CV 
ДР ВЕСНА МИЛТОЈЕВИЋ,
РЕД. ПРОФ.

 

CV
ДР ИВАНА ИЛИЋ-КРСТИЋ,
 ДОЦЕНТ

 

ДИНАМИЧКИ
ПЛАН РАДА


 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА


 

ИСПИТНА ПИТАЊА


 

 

ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ
Дана 21.11.2019. одлаже се консултативна настава на предмету Социјална екологија на СП МАС Управљање заштитом животне средине и Инжењерство заштите животене средине, као и консултације на предметима Социјална екологија и Социологија заштите на раду.
Др Весна Милтојевић

 

ВЕЖБЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ КОНСУЛТАТИВНО
У ТЕРМИНУ КОНСУЛТАЦИЈА, УТОРКОМ ОД 09 ДО 11 ЧАСОВА У КАБИНЕТУ БР. 224.