Drop Down Menu

СОЦИОЛОГИЈА ЗАШТИТЕ НА РАДУ
 

Статус: изборни

Година: I

Семестар: I

Број ЕСПБ бодова: 4

Предуслови за упис предмета: -

Начин провере знања: колоквијуми, семинарски рад

Начин полагања испита: усмено

Циљ програмског садржаја: Усвајање знања о општим и посебним задацима Социологије заштите на раду ради откривања и санирања основних узрока нарушавања интегритета човека у радној средини.

Програмски садржај: Предмет и метод Социологије заштите на раду; социолошко проучавање рада (појам рада, појам и елементи радне средине, врсте радних средина); узроци и облици нарушавања интегри-тета човека у радној средини (појам човековог физичког, психичког и моралног интегритета, узроци и облици нарушавања интегритета човека у радној средини, појам и узроци повреда на раду и професионалних болести, теорије о узроцима повреда на раду и професионалних болести); остваривање безбедних услова рада у радној средини (индустријска, пољопривредна и радна средина друштвених делатности и безбедни услови рада); живот изван рада и безбедни услови рада (начин живота, место и услови становања, породични односи и буџет ван радног времена и безбедни услови рада); радни морал и однос према раду (мотивација за рад и детерминанте односа према раду, особине личности, друштвено-економски односи и мотивација за рад и безбедне услове рада); друштво и безбедни услови рада (чиниоци који одређују однос друштва према остваривању безбедних услова рада, остваривање безбедних услова рада код нас); савремени свет и безбедни услови рада (глобални проблеми савременог света и остваривање безбедних услова рада, земље у транзицији и безбедни услови рада).

Исход учења: Знања која треба да омогуће боље схватање чињенице да нема трајног и суштинског решавања проблема у радној средини без уважавања социјалних фактора радне средине и ван ње који су од значаја за остваривања безбедних услова рада. заштите.

CV 
ДР ВЕСНА МИЛТОЈЕВИЋ,
РЕД. ПРОФ.

 

CV
ДР ИВАНА ИЛИЋ-КРСТИЋ,
 ДОЦЕНТ

 

ДИНАМИЧКИ
ПЛАН РАДА


 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА


 

ИСПИТНА ПИТАЊА


 

 

ПРЕДАВАЊА
ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ
 

ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИЈЕ БЕЗБЕДНОГ РАДА

МЕТОД СОЦИЛОГИЈЕ БЕЗБЕДНОГ РАДА

СОЦИОЛОШКО ПРОУЧАВАЊЕ РАДА

ПОЈАМ, ЕЛЕМЕНТИ И ВРСТЕ РАДНИХ СРЕДИНА

ВЕЖБЕ ЋЕ СЕ ОДРЖАВАТИ КОНСУЛТАТИВНО
У ТЕРМИНУ КОНСУЛТАЦИЈА, УТОРКОМ ОД 09 ДО 11 ЧАСОВА У КАБИНЕТУ БР. 224.