Drop Down Menu

ИНДУСТРИЈСКА ТОКСИКОЛОГИЈА
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из општих физиолошко – токсиколошко - биохемијских процеса метаболизма, отрова унешених у организам радника у индустријским погонима.

Исход предмета: Оспособљеност студената да самостално или у тиму идентификују основне токсичне супстанце које се могу наћи у радној средини.

Садржај предмета

Теоријска настава: Токсикологија је научна дисциплина која проучава токсичнефекте разних супстанци и њихових смеша на живе организме као и могуће последице тих ефеката. Проучавају се интеракције хемијских супстанци и биолошких система које квантитативно одређују способност неке супстанце да изазове промене које узрокују токсичнефекте на живе организме и професионално изложене раднике у радној средини. Утицаји различитих доза неког хемијског агенса на степен или учесталост појаве токсичног ефекта. Професионална тровања. Биолошки показатељи професионалних тровања. Биомаркери експозиције, токсичних ефеката, осетљивости. Класификација токсичних супстанци у радној средини. Особине токсичних супстанци. Изложеност токсичним супстанцама, токсикокинетика и токсикодинамика. Неорганске токсичне супстанце. Органске токсичне супстанце. Мере заштите у радној средини.

Методе извођења наставе: Предавања (интерактивна настава), рачунске и лабораторијске вежбе.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 
КОЛОКВИЈУМ ИСПИТ