Drop Down Menu

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ У ЗАШТИТИ

 

Обавештење
На основу одлуке ННВ од 15.5.2020. године о смањењу броја испитних питања за предмете пролећног семестра, студенти су у школској 2019/2020 ослобођени испитних питања под редним бројевима од 21 до 25 (укључујући и та питања).


 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета

Стицање знања о информационим системима и примени информационих система у заштити на раду.

Исход предмета

Поседовање знања о организацији, типовима и примени информационих система у инжењерству заштите на раду.

Садржај предмета

Преглед информационих система. Основни концепти информационих система. Појам, функције и компоненте информационих система. Методи анализе и пројектовања информационих система.Утврђивање информационих захтева и развој информационих система, управљање радом и коришћење инфорамционих система.

Доступност и начин имплементације информационих система. Планирање, развој или преузимање, примена и управљање инфраструктуром са информационом технологијом, подацима, и системима за обраду информација на нивоу организације.

Области примене информационих система. Информациони системи за подршку раду са великим бројем корисника. Системи за подршку одлучивању у заштити. Колаборативни системи. Системи за управљање знањем о заштити. Примена информационих система у инжењерству заштите на раду. 

Литература

1. Shay, W. A. Savremene komunikacione tehnologije i mreže. Čačak: Kompjuter biblioteka.

2. Tanenbaum, A. S. Računarske mreže. Beograd: Mikroknjiga.

3. Kelly Р.R., Turban, Е. Увод у информационе системе. Београд: Микрокњига.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 
КОЛОКВИЈУМ ИСПИТ

 

 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ОКТОБАР 2 - 2018