Drop Down Menu

УПРАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНИМ РИЗИКОМ
 

Статус предмета: : обавез

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета

Стицање знања и вештина за избор оптима-лних решења и примену мера заштите и безбедности у циљу елиминисања или смањења професионалног ризика.

Исход предмета

Поседовање знања која омогућавају развој и примену оптималних решења у процесима управљања професионалним ризиком

Садржај предмета

Теоријска настава

Елементи управљања професионалним ризиком; идентификација ризика на основу параметара система радне средине, који карактеришу нежељене догађаје: повреде, угрожавање здравља радника. Усаглашеност параметара система радне средине са међународним и националним прописима, стандардима и нормативима. Анализа мера безбедности и заштите у циљу елиминисања или смањења ризика. Одржавање и испитивање опреме, уређаја и инсталација. Испитивање стања радне средине. Прегледи и контрола здравственог стања запосле-них. Оспособљавање запослених за безбедан рад. Евиденције, извештаји о прегледима, о испитивањима опреме, уређаја и стања радне средине и здравственог стања радника. Анализа ефикасности примењених мера у циљу унапређења конкуретности, престижа и добити предузећа.

Практична настава:

Практична настава се реализује у окиру вежби, које сукцесивно прате наставу, на којима се анализирају практични примери управљања професионалним ризиком на радном месту и у радној околини. У оквиру вежби врши се израда семинарских радова на задату тему из области управљања професионалним ризиком, њихова презентација и одбрана. Подстиче се студијски истраживачки рад реализован у Лабораторији за ризик технолошких система и индустријској пракси.

Литература

1. И. Крстић, Б. Анђелковић, Професионални ризик, Универзитет у Нишу, Факултет заштите на раду у Нишу, 2013.

2. Б. Анђелковић, Ризик технолошких система и професионални ризик, Југословенски савез друштава инжењера и техничара заштите, Ниш, 2002.

3. С. Борјановић, Метод за процену ризика на радном месту и у радној околини, Институт за медицину рада Србије “Др Драгомир карајовић”, Београд, 2008.

4. Н. Јоцић, Водич за процену и управљање ризиком, Нови Сад, 2012

ИСПИТНА ПИТАЊА

БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ
 ПОЛАГАЊА ИСПИТА

РЕВИДИРАНА ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 
КОЛОКВИЈУМ ИСПИТ
     

01 Питања стручни испит

02 Питања стручни испит