Drop Down Menu

ЗАШТИТА У ТЕХНОЛОШКИМ ПРОЦЕСИМА

 

Студијски програм/студијски програми: Инжењерство заштите на раду

Врста и ниво студија: Мастер академске студије – МАС, други ниво студија

Назив предмета: Заштита у технолошким процесима

Наставник (Презиме, средње слово, име): Анђелковић М. Бранислав, Крстић М. Иван

Статус предмета: Обавез

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

 

Циљ предмета

Стицање знања неопходних за анализу технолошких система са аспекта безбедности и заштите на раду.

 

Исход предмета

Знања и вештине за примену метода, методологије и поступака прикупљања и обраде података и презентације резултата истраживања утицај технолошких система на безбедност и заштиту здравља радника.

 

Садржај предмета

 

Теоријска настава

ТЕХНОЛОШКИ СИСТЕМ - РАДНА И ЖИВОТНА СРЕДИНА КАО СИСТЕМ: Технологија и технолошки систем; Радна и животна средина као систем; Веза елемената у систему применом закона о одржању масе и енергије; Избор улазних и излазних елемената технолошког процеса са аспекта заштите на раду; ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ МЕТАЛУРГИЈЕ И РАДНА СРЕДИНА: Производња гвожђа и угрожавање радне средине; Производња бакра и угрожавање радне средине; Производња олова и угрожавање радне средине; Производња цинка и угрожавање радне средине; Производња алуминијума и угрожавање радне средине; Механичка обрада метала; Термичка и термохемијска обрада метала; Одмашћивање;  Нагризање; Галванска обрада метала; Наношење премазних средстава. ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ХЕМИЈСКЕ ИНДУСТРИЈЕ И РАДНА СРЕДИНА: Технолошки процес производње сумпорне киселине; Технолошки процес производње азотне киселине; Технолошки процес производње фосфорне киселине; Технолошки процес производње NaOH, Cl2 и HCl, Технолошки процес производње амонијака; Технолошки процес производње вештачких, ђубрива; Технолошки процес производње натријумтриполифосфата; Технолошки процес производње детерџената; Технолошки процес производње сапуна; Технолошки процес производње целулозе и папира; Технолошки процес производње боја и лакова; Технолошки процес производње пластичних маса; Технолошки процес производње гуме. ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ПРОИЗВОДЊЕ НЕМЕТАЛА И РАДНА СРЕДИНА: Технолошки процес производње неорганских малтерних везива; Технолошки процес производње креча; Технолошки процес производње цемента; Технолошки процес производње гипса; Технолошки процес производње стакла. ТЕХНОЛОШКИ ПРОЦЕСИ ПРЕХРАМБЕНЕ ИНДУСТРИЈЕ И РАДНА СРЕДИНА: Анализа ризика критичних контролних тачака (HACCP); Технолошки процес производње млека и млечних производа; Технолошки процес обраде меса; Технолошки процес производње хлеба; Технолошки процес производње безалкохолних пића; Технолошки процес производње алкохолних пића; Технолошки процес прераде дувана

 

Практична настава:

Практична настава се реализује у окиру вежби, које сукцесивно прате наставу, на којима се анализирају практични примери анализе утицаја технолошких процеса на животну средину. У оквиру вежби врши се израда семинарских радова на задату тему из области анализе утицаја технолошких процеса на животну средину, њихова презентација и одбрана. Подстиче се студијски истраживачки рад реализован у Лабораторији за ризик технолошких система и индустријској пракси.

 

Литература

1. Б. Анђелковић, И. Крстић, Технолошки процеси и животна средина, Универзитетски уџбеник, Југословенски савез Друштава инжењера и техничара заштите, Ниш, 2002

ИСПИТНА ПИТАЊА

БЛИЖИ КРИТЕРИЈУМИ ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМИ
 

ИСПИТ