Drop Down Menu

ЗАШТИТА ОД ЕЛЕКТРОМАГНЕТНОГ ЗРАЧЕЊА
 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања из теорије макроскопских електромаг-нетних поља, извора електромагнетних зрачења, метода прорачуна, мерења и заштите од електромагнетних зрачења.

Исход предмета: Поседовање теоријског знања о електромагнетним пољима и електромагнетном зраче, процене, мерења и г утицаја на човека и за избор и примену мера заштите.

Садржај предмета

Теоријска настава: Увод. Потпун систем једначина макроскопског електромагнетног поља у непокретним срединама. Енергија електромагнетног поља. Антене и простирање ЕМ таласа. Пренос елетромагнетне енергије. Вештачки извори електромагнетних зрачења. Електромагнетно поље електричних уређаја. Извори електромагнених зрачења ниских (трансформатори, далеководи, електролитичке каде ... ) и високих (радио и ТВ учестаности, мобилне комуникације, радарi, електротермија, ...) учестаности. Методи за прорачун електромагнетних поља. Човек у електромагнетном пољу. Топлотно зрачење.

Ултравиолетно зрачење. Јонизујуће зрачење.

Практична настава: Вежбе, Примери примене основних закона теорије електромагнетног поља. Практична мерења на терену. Примери пројектовања система мониторинга и заштите од електромагнетних поља различитих учестаности.

Методе извођења наставе: Предавања и презентације наставника. Рачунске вежбе. Mereњa на терену. Консултације

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ПИТАЊА
ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ

 

ПИТАЊА
ЗА ПРВИ ТЕСТ

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ