Drop Down Menu

КОНТРОЛА ЗАШТИТЕ ОД ОПАСНОГ ДЕЈСТВА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

 

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања o: нормама опасности од електричне енергије и захтевима безбедности; методама за контролу исправности примењених мера заштите од опасног дејства електричне енергије.

Исход предмета : Савладавањем програмског садржаја студенти су оспособљени да: примењују прописане методе контроле исправности електричних инсталација и опреме, и врше прегледе и испитивања електричних инсталација, електричне опреме  и средстава личне заштите

Садржај предмета

Теоријска настава:  Провера ефикасности примењених мера заштите у разводним системима, Испитивање уређаја за заштиту од прекомерних струја; уређаја диференцијалне струје, контролника изолације, уређаја за заштиту од рада на две фазе; Мерење специфичног отпора земље, отпорности уземљивача, непрекидности проводника, отпорности изолације електричне инсталације, отпорности електроизолационих подова и зидова, проводности подлога за одвођење статичког наелектрисања, Мерење проводности материјала за одвођење статичког електрицитета. Преглед и испитивање електроизолационих заштитних средстава и опреме: електроизолационих рукавица, електроизолационе обуће, електроизолационих мотки, индикатора напона, електроизолационих плоча, клешта за осигураче, клупица, простирки, електромонтерског алата и електроизолационог уља. Контрола мера заштите при извођењу радова у електричним постројењима у безнапонском стању, у близини напона и под напоном.

Практична настава: Испитивање мера заштите од опасног дејства електричне енергије. Лабораторијска испитивања уређаја за заштиту од прекомерних струја, струја квара и опасних напона додира.  Практична примена метода мерења параметара безбедности у електричним инсталацијама. Примена метода испитивања електроизолационе опреме и заштитних средстава.

Методе извођења наставе: Предавања и презентације наставника, рачунске и показне вежбе.

CV НАСТАВНИКА
Владимир Б. Станковић


 

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ