Drop Down Menu

ИНФОРМАЦИОНО КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ

 

Обавештење
На основу одлуке ННВ од 15.5.2020. године о смањењу броја испитних питања за предмете пролећног семестра, студенти су у школској 2019/2020 ослобођени испитних питања под редним бројевима од 1 до 5 (укључујући и та питања).

 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о информационим и комуникационим мрежама и облицима комуникација у ванредним ситуацијама.

Исход предмета : Поседовање знања о организацији, типовима и примени информационих и комуникационих мрежа, као и вештина за њихову примену и комуникацију у ванредним ситуацијама.

Садржај предмета

Теоријска настава: Информационе и комуникационе технологије као технолошка основа информационих система. Организациони аспекти информационих система. Технолошки аспекти информационих система. Области примене информационих мрежа. Типови бежичних комуникационих система. Еволуција стандарда мобилних комуникационих система. Архитектура савремених мобилних система. Сателитски системи за глобално позиционирање. Рачунарске мреже. Архитектуре мрежа. Мрежни хардвер и софтвер. Слојевита архитектура комуникационе мреже. Архитектура OSI референтног модела. Топологије рачунарских мрежа. IEEE 802.x стандарди. LAN и WAN мреже. Klijent-server модел. E-mail, FTP, HTTP, WWW. Мреже сензора. Мреже за мониторинг у животној средини. Примена информационих и комуникационих мрежа у заштити радне и животне средине.

Методе извођења наставе : Предавања и вежбе се изводе аудитивно - у учионици, и у комбинацији аудитивно - практично коришћењем рачунарске опреме, средстава, уређаја и компоненти система за дојаву пожара и провале, кроз паралелни рад студената током предавања и самостални рад током вежби.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

ИСПИТНА ПИТАЊА

 


ПРЕДАВАЊА
 
ВЕЖБЕ
КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ