Drop Down Menu

ЕНЕРГИЈА НАСЕЉА

 

Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о енергетским токовима и енергетском билансу насеља у функцији управљања комуналним системом и квалитетом животне средине.

Исход предмета : Оспособљеност студената за анализу, предвиђање и избор одрживих решења за ефективно и ефикасно управљање енергетским токовима насеља.

Садржај предмета

Теоријска настава: Корисни и некорисни видови енергије у насељу. Врсте корисне енeргије неопходне за функционисање насеља. Локација енергетског ресурса у насељеном месту. Материјални и енергетски биланси насељених места. Електрична и топлотна енергија неопходна за функционисање насељених места, њихова трансформација, коришћење и злоупотреба. Алтернативни енергетски извори појединих система (комунални, здравствени, војни, итд.). Повећање енергетске ефикасности.

Енергетски дистибутивни системи. Могућност коришћења алтернативних извора енергије у насељеним местима (соларна, геотермална, еолна). Одрживи развој насељеног места заснован на рационалном коришћењу енергије. Енергетски биланс у ванредним ситуацијама.

Практична настава: Проширивање знања са предавања, тестови провере, показне вежбе.

Методе извођења наставе: Вербално текстуални метод (излагања, разговори, писани материјали), илустративно демонстрациони (power point презентације, анимације, симулације), лабораторијско- експерименталне самосталне и показне вежбе.

НАЧИН
ПОЛАГАЊА ИСПИТА

 

СПИСАК ПИТАЊА

  

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

 

РЕЗУЛТАТИ ПРВОГ  ПОПРАВНОГ КОЛОКВИЈУМА

 

РЕЗУЛТАТИ ИСПИТА
ОКТОБАР 2019