Drop Down Menu

УПРАВЉАЊЕ КВАЛИТЕТОМ ВАЗДУХА
 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 4

Услов:-

Циљ предмета: Основни циљ предмета је утврђивање међусобно развојне, просторне и временске повезаности загађења ваздуха и његовог ризика на животну средину и здравље експониране популације у циљу валидног праћења и доношења репрезентативне оцене квалитета ваздуха. 

Исход предмета: Стицање компетенција за израду  планова и програма праћења  квалитета ваздуха; критичку анализу стања и последица загађења ваздуха и доношења мера превенције и заштите амбијенталног ваздуха.

Садржај предмета:

Теоријска настава- Стања и процеси у атмосфери – Састав и структура атмосфере, Циркулација ваздуха, Кружење природних компонената ваздуха; Извори загађења ваздуха - Атропогене и природне појаве које утичу на састав и природне процесе у атмосфери; Хомогени и хетерогени процеси у атмосфери, Хемијске реакције стандардних загађујућих супстанци у атмосфереи; Локални и глобални ефекти загађења атмосфере; Токсични утицај загађујућих супстанци у атмосфери - Ефекти загађења ваздуха на човека, животиње и биљке; Интеракције између извора загађења, загађујућих материја и њихових утицаја на животну средину; Циљеви праћења квалитета ваздуха – Емисија загађујућих супстанци, Израда катастра емисије; Поступци контроле концентрација загађујућих супстанци у амбијенталном ваздуху, Планирање мреже праћења квалитета ваздуха; Анализа ризика загађења атмосферског ваздуха; Правни оквири - Примењене методологије у доношењу оцене квалитета ваздуха, Оцена квалитета ваздуха у земљама европске Уније (прописи ЕУ), Локални стандарди за оцену квалитета ваздуха појединих држава Европе, Оцена квалитета ваздуха US EPA, NAAQOs и Русије, Смернице о квалитету ваздуха WHO, Национални стандард праћења квалитета ваздуха.

Вежбе:  Анализа ризика загађења атмосферског ваздуха – примена математичких модела за оцену ризика од аерозагађења; Поступци контроле емисије - Планирање мреже праћења квалитета ваздуха, Поступци и методе утврђивања нивоа концентрација загађујућих супстанци у  амбијенталном ваздуху – Избор полутаната који треба да буду обухваћени програмом праћења квалитета ваздуха урбаних средина, Избор области у којој треба вршити мерење концентрација, Стандардне методе узроковања амбијенталног ваздуха за анализу концентрација, Одређивање учесталости и дужине праћења концентрација загађујућих супстанци у амбијенталном ваздуху урбаних средина; Израда акционих планова.

Методе извођења наставе: Усмено излагање (предавања), израда семинарског рада, одбрана семинарског рада на вежбама, дискусија.

 

 


ПРЕДАВАЊА
 
ВЕЖБЕ
КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ