Drop Down Menu

ЕКОНОМИЧНОСТ КОМУНАЛНИХ СИСТЕМА

 

КОЛОКВИЈУМ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН 23.01.2020. ГОДИНЕ У 15:00 ЧАСОВА У САЛИ БР.7.

 

Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: -

Циљ предмета: Стицање знања о значају комуналних ресурса, који су од егзистенцијалног значаја за живот и рад људи у насељима и градовима, и раду комуналне инспекције.

Исход предмета : Оспособљеност студената за практично сагледавање економског и еколошког значаја комуналне делатности, као и рада комуналне инспекције.

Садржај предмета

Теоријска настава: Основне економске карактеристике комуналне делатности у Србији: класификација; комуналне активности; запослени; повреде на раду; услови рада; механизација и опрема; служба јавне хигијене. Економичност комуналних система: методе економике и анализе функционисања комуналног ситема и његових елемената; цене услуга у комуналном систему; рационално и одрживо коришћење материјалних, техничких и људских ресурса у комуналном систему; комунални систем и трансформација у транзицији; јавно-приватно партнерство у комуналном систему. Комунална инспекција: послови и организација; делокруг рад; еколошки значај;економска ефективност.

Вежбе: Анализа материјално-финансијског пословања комуналних предузећа. Сагледавање економске ефективности улагања у комуналну делатност. Презентација и одбрана семинарског рада.

Методе извођења наставе: Предавања и презентације наставника; Рачунске вежбе; Семинари; Консултације

ДИНАМИЧКИ ПЛАН ПРЕДАВАЊА И ИСПИТНА ПИТАЊА

 

 


ПРЕДАВАЊА
 

ВЕЖБЕ
 

КОЛОКВИЈУМ
 

ИСПИТ
 
 

 

 

 

КОЛОКВИЈУМ ЋЕ БИТИ ОДРЖАН 23.01.2020. ГОДИНЕ У 15:00 ЧАСОВА У САЛИ БР.7.

РЕЗУЛТАТИ